Please activate some Widgets Or disable it from theme option

Shadow-1

Wyszukiwanie

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages

Aktywny samorząd

Głównym celem programu jest wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo beneficjentów w życiu społecznym, zawodowym oraz w dostępie do edukacji.

W programie przewidziano udzielenie następującego wsparcia:

1. Moduł I – likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową

a) Obszar A – likwidacja bariery transportowej:

– Zadanie 1 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu

Zadanie 2 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B

b) Obszar B – likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym:

– Zadanie 1 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania

– Zadanie 2 – dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania

c) Obszar C – likwidacja barier w poruszaniu się:

– Zadanie 1 – pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym

– Zadanie 2 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym

– Zadanie 3 – pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne

– Zadanie 4 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny

d) Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla dziecka przebywającego w żłobku lub przedszkolu

2. Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym:

– opłata za naukę (czesne)

– dodatek na pokrycie kosztów kształcenia (nie wymaga rozliczania)

– dodatek na uiszczenie opłaty za przeprowadzenie przewodu doktorskiego – w przypadku osób, które mają wszczęty przewód doktorski, a nie są uczestnikami studiów doktoranckich

3. Moduł III – szkolenia kadr samorządów oraz organizacji pozarządowych z zakresu problematyki niepełnosprawności

 

WAŻNE:

Zarząd PFRON corocznie zatwierdza kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w danym roku. W związku z tym obszary oraz zadania realizowane w ramach programu mogą ulegać zmianie.

Adresaci i formy pomocy w ramach programu w module I:

1. Obszar A – likwidacja bariery transportowej

a) Zadanie 1 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu:

• znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności lub orzeczenie o niepełnosprawności
• wiek do lat 18 lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie
• dysfunkcja narządu ruchu

b) Zadanie 2 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B:

• znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności lub orzeczenie o niepełnosprawności
• wiek aktywności zawodowej
• dysfunkcja narządu ruchu

2. Obszar B – likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym

• znaczny stopień niepełnosprawności lub orzeczenie o niepełnosprawności
• dysfunkcja obu kończyn górnych lub narządu wzroku
• wiek do lat 18 lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie

3. Obszar C – likwidacja barier w poruszaniu się

a) Zadanie 1 – pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym:

• znaczny stopień niepełnosprawności lub orzeczenie o niepełnosprawności
• dysfunkcja uniemożliwiającą samodzielne poruszanie się za pomocą wózka inwalidzkiego o napędzie ręcznym
• wiek do lat 18 lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie

b) Zadanie 2 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym:

• znaczny stopień niepełnosprawności lub orzeczenie o niepełnosprawności

c) Zadanie 3 i 4 – pomoc w zakupie nowoczesnej protezy kończyny i utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej nowoczesnej protezy:

• stopień niepełnosprawności
• wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie
• potwierdzona opinią eksperta PFRON stabilność procesu chorobowego
• potwierdzone opinią eksperta PFRON rokowania uzyskania zdolności do pracy w wyniku wsparcia udzielonego w programie

4. Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla dziecka przebywającego w żłobku lub przedszkolu

• znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności
• aktywność zawodowa
• pełnienie roli opiekuna prawnego dziecka

 

Częstotliwość udzielania pomocy w ramach Modułu I:

• Obszar A, Obszar B, Obszar C – Zadania 1 i 3 – pomoc może być udzielana co 3 lata, licząc od początku roku następującego po roku, w którym udzielono pomocy
• Obszar C – Zadania 2 i 4 – pomoc może być udzielana po zakończeniu okresu gwarancji

 

Refundacja kosztów poniesionych przed dniem zawarcia umowy dofinansowania może dotyczyć:

• w przypadku Obszaru A Zadania 2, Obszaru C Zadania 2, 4, Obszaru D – kosztów poniesionych do 180 dni przed dniem złożeniem wniosku

 

Warunki wykluczające uczestnictwo w programie:

• wymagalne zobowiązania wobec PFRON lub wobec realizatora programu

Adresaci programu w module II:

• osoby niepełnosprawne z orzeczeniem w stopniu znacznym lub umiarkowanym
• uczące się w szkole wyższej lub szkole policealnej, lub kolegium, lub przewód doktorski otwarty poza studiami doktoranckimi

 

Zakres pomocy w ramach programu w module II:

• opłata za naukę (czesne)
• dodatek na pokrycie kosztów kształcenia
• dodatek na uiszczenie opłaty za przeprowadzenie przewodu doktorskiego, w przypadku osób, które mają wszczęty przewód doktorski, a nie są uczestnikami studiów doktoranckich

 

Refundacja kosztów poniesionych przed dniem zawarcia umowy dofinansowania może dotyczyć:

• kosztów opłaty za naukę (czesnego) dotyczących bieżącego roku szkolnego lub akademickiego, niezależnie od daty ich poniesienia

 

Warunki wykluczające uczestnictwo w programie:

• wymagalne zobowiązania wobec PFRON lub wobec realizatora programu
• przerwa w nauce

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie