Please activate some Widgets Or disable it from theme option

Shadow-1

Wyszukiwanie

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages

Aktywny samorząd

Głównym celem programu jest wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo beneficjentów w życiu społecznym, zawodowym oraz w dostępie do edukacji.

W programie przewidziano udzielenie następującego wsparcia:

I. Moduł I – likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową

1) Obszar A – likwidacja bariery transportowej:

a) Zadania: 1 i 4 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu

b) Zadania: 2 i 3 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy

2) Obszar B – likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym:

a) Zadania: 1, 3 i 4 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania

b) Zadanie 2 – dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania

c) Zadanie 5 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego sprzętu elektronicznego

3) Obszar C – likwidacja barier w poruszaniu się:

a) Zadanie 1 – pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym

b) Zadanie 2 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego skutera lub wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym

c) Zadanie 3 – pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne

d) Zadanie 4 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne

e) Zadanie 5 – pomoc w zakupie skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego

4) Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla dziecka przebywającego w żłobku lub przedszkolu

II. Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym:

– opłata za naukę (czesne)

– dodatek na pokrycie kosztów kształcenia (nie wymaga rozliczania)

– dodatek na uiszczenie opłaty za przeprowadzenie przewodu doktorskiego – w przypadku osób, które mają wszczęty przewód doktorski, a nie są uczestnikami studiów doktoranckich

3. Moduł III – szkolenia kadr samorządów oraz organizacji pozarządowych z zakresu problematyki niepełnosprawności

 

WAŻNE:

Zarząd PFRON corocznie zatwierdza kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w danym roku. W związku z tym obszary oraz zadania realizowane w ramach programu mogą ulegać zmianie.

 

DOKUMENTY PROGRAMOWE:

Adresaci i formy pomocy w ramach programu w module I:

1. Obszar A – likwidacja bariery transportowej

a) Zadanie 1 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu:

   • znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności lub orzeczenie o niepełnosprawności
   • wiek do lat 18 lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie
   • dysfunkcja narządu ruchu

b) Zadanie 2 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy:

   • znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności lub orzeczenie o niepełnosprawności
   • wiek aktywności zawodowej
   • dysfunkcja narządu ruchu

c) Zadanie 3 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy:

   • znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności
   • wiek aktywności zawodowej
   • dysfunkcja narządu słuchu, w stopniu wymagającym korzystania z usług tłumacza języka migowego

d) Zadanie 4 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu:

   • znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności
   • wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie
   • dysfunkcja narządu słuchu

 

2. Obszar B – likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym

a) Zadanie 1 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania

   • znaczny stopień niepełnosprawności lub w przypadku osób do 16 roku życia – orzeczenie o niepełnosprawności
   • wiek do lat 18 lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie
   • dysfunkcja obu kończyn górnych lub narządu wzroku

b) Zadanie 2 – dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania

   • pomoc udzielona w ramach Obszaru B

c) Zadanie 3 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania

   • umiarkowany stopień niepełnosprawności
   • dysfunkcja narządu wzroku
   • wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie

d) Zadanie 4 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania

   • znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności lub w przypadku osób do 16 roku życia – orzeczenie o niepełnosprawności
   • dysfunkcja narządu słuchu
   • trudności w komunikowaniu się za pomocą mowy
   • wiek do lat 18 lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie

e) Zadanie nr 5 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego sprzętu elektronicznego

   • pomoc udzielona w Zadaniu: 1, 3 lub 4
   • znaczny stopień niepełnosprawności lub w przypadku osób do 16 roku życia – orzeczenie o niepełnosprawności

 

3. Obszar C – likwidacja barier w poruszaniu się

a) Zadanie 1 – pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym:

   • znaczny stopień niepełnosprawności lub w przypadku osób do 16 roku życia – orzeczenie o niepełnosprawności
   • zatrudnienie lub nauka lub potwierdzone opinią eksperta PFRON rokowania uzyskania zdolności do pracy albo do podjęcia nauki w wyniku wsparcia udzielonego w programie
   • wiek do lat 18 lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie
   • dysfunkcje uniemożliwiające samodzielne poruszanie się za pomocą wózka inwalidzkiego o napędzie ręcznym

b) Zadanie 2 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym:

   • znaczny stopień niepełnosprawności lub w przypadku osób do 16 roku życia – orzeczenie o niepełnosprawności

c) Zadanie 3 i 4 – pomoc w zakupie nowoczesnej protezy kończyny i utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej nowoczesnej protezy:

   • stopień niepełnosprawności
   • wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie
   • potwierdzona opinią eksperta PFRON stabilność procesu chorobowego
   • potwierdzone opinią eksperta PFRON rokowania uzyskania zdolności do pracy w wyniku wsparcia udzielonego w programie

d) Zadanie 5 – pomoc w zakupie skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego

   • znaczny stopień niepełnosprawności lub w przypadku osób do 16 roku życia – orzeczenie o niepełnosprawności
   • wiek do lat 18 lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie
   • dysfunkcja narządu ruchu powodująca problemy w samodzielnym przemieszczaniu się
   • zgoda lekarza specjalisty na użytkowanie skutera o napędzie elektrycznym lub wózka ręcznego z oprzyrządowaniem elektrycznym

 

4. Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla dziecka przebywającego w żłobku lub przedszkolu

   • znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności
   • aktywność zawodowa
   • pełnienie roli opiekuna prawnego dziecka

 

Częstotliwość udzielania pomocy w ramach Modułu I:

 • Obszar A i Obszar C – Zadania: 1 i 3 oraz 5 – ponowna pomoc może być udzielona po upływie 3 lat, licząc od początku roku następującego po roku, w którym udzielono pomocy
 • Obszar C – Zadania 2 i 4 oraz Obszar B Zadanie 5 – ponowna pomoc może być udzielona po zakończeniu okresu gwarancji na przedmiot/usługę wcześniej dofinansowaną
 • Obszar B, z wyłączeniem Zadania 5 – ponowna pomoc może być udzielona po upływie 5 lat, licząc od początku roku następującego po roku, w którym udzielono pomocy

 

Refundacja kosztów poniesionych przed dniem zawarcia umowy dofinansowania może dotyczyć:

1. w przypadku modułu I:

a) Obszar A: Zadanie 1 i 4, Obszar B: Zadanie 1, 3 i 4 oraz Obszar C: Zadanie 1, 3 i 5 – wyłącznie kosztów poniesionych po zawarciu umowy dofinansowania

b) w pozostałych przypadkach – także kosztów poniesionych do 180 dni przed dniem złożeniem wniosku

2. w przypadku modułu II – kosztów opłaty za naukę (czesnego) dotyczących bieżącego roku szkolnego lub akademickiego, niezależnie od daty ich poniesienia

 

Warunki wykluczające uczestnictwo w programie:

• wymagalne zobowiązania wobec PFRON lub wobec realizatora programu

Adresaci programu w module II:

• osoby niepełnosprawne z orzeczeniem w stopniu znacznym lub umiarkowanym
• uczące się w szkole wyższej lub szkole policealnej, lub kolegium, lub przewód doktorski otwarty poza studiami doktoranckimi

 

Zakres pomocy w ramach programu w module II:

• opłata za naukę (czesne)
• dodatek na pokrycie kosztów kształcenia
• dodatek na uiszczenie opłaty za przeprowadzenie przewodu doktorskiego, w przypadku osób, które mają wszczęty przewód doktorski, a nie są uczestnikami studiów doktoranckich

 

Refundacja kosztów poniesionych przed dniem zawarcia umowy dofinansowania może dotyczyć:

• kosztów opłaty za naukę (czesnego) dotyczących bieżącego roku szkolnego lub akademickiego, niezależnie od daty ich poniesienia

 

Warunki wykluczające uczestnictwo w programie:

• wymagalne zobowiązania wobec PFRON lub wobec realizatora programu
• przerwa w nauce

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie