Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Puławach


Idź do treści

Aktywny Samorząd

"AKTYWNY SAMORZĄD 2018"

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Puławach na mocy porozumienia Powiatu Puławskiego z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych realizuje Pilotażowy program "Aktywny samorząd" finansowany ze środków PFRON. Program skierowany jest do osób niepełnosprawnych, a jego głównym celem jest wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo beneficjentów programu w życiu społecznym, zawodowym i w dostępie do edukacji.

Dokumenty PFRON dotyczące pilotażowego programu "Aktywny Samorząd":
-treść pilotażowego programu "Aktyny Samorząd"
-zasady dotyczące wyboru, dofinansowania i rozliczania wniosków o dofinansowanie w ramach modułu I i II pilotażowego programu „Aktywny Samorząd”
-kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu "Aktywny Samorząd" w 2018 r.

W ramach programu w 2018 r. osoby niepełnosprawne mogą ubiegać się o:
Moduł I:

• Obszar A Zadanie 1 - pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu,
• Obszar A Zadanie 2 - pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B,
• Obszar B Zadanie 1 - pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania,
• Obszar B Zadanie 2 - dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania,
• Obszar C Zadanie 2 - pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,
• Obszar C Zadanie 3 - pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości,
• Obszar C Zadanie 4 - pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której
• zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne (co najmniej na III poziomie jakości),
• Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej tj. dziecka będącego pod opieką wnioskodawcy, przebywającego w żłobku lub przedszkolu albo pod inną tego typu opieką (dziennego opiekuna, niani lub w ramach klubu dziecięcego, punktu przedszkolnego, zespołu wychowania przedszkolnego),

Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia poprzez dofinansowanie kosztów edukacji w szkole policealnej, kolegium lub w szkole wyższej (studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie, studia podyplomowe lub doktoranckie prowadzone przez szkoły wyższe w systemie stacjonarnym / dziennym lub niestacjonarnym / wieczorowym / zaocznym lub eksternistycznym, w tym również za pośrednictwem Internetu).

Zarządzenia Dyrektora PCPR w Puławach:
1.Zarządzenie Nr 7/2018 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Puławach z dnia 20 lutego 2018 r. w sprawie zatwierdzenia wzoru wniosków oraz zasad obowiązujących w roku 2018 w Powiecie Puławskim dotyczących przyjmowania, rozpatrywania, przyznawania dofinansowania i rozliczenia wniosków w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd” Moduł II realizowanego ze środków PFRON.

2. Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 7/2018 z dnia 20 lutego 2018 r. Dyrektora PCPR w Puławach

3. Zarządzenie Nr 16/2018 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Puławach z dnia 18 maja 2018 roku w sprawie zatwierdzenia zasad dotyczących wysokości dofinansowania do wniosków w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd” Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym, realizowanego ze środków PFRON obowiązujących w Powiecie Puławskim w I półroczu 2018 r."

4. Zarządzenie Nr 18/2018 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Puławach z dnia 30 maja 2018 roku w sprawie zatwierdzenia wzoru wniosków i zasad obowiązujących w roku 2018 w Powiecie Puławskim dotyczących przyjmowania, rozpatrywania, przyznawania dofinansowania i rozliczenia wniosków w ramach pilotażowego programu „Aktywny Samorząd” Moduł I – likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową, realizowanego ze środków PFRON

5. Załącznik Nr 1 do Zarządzenia nr 18/2018 z dnia 30.05.2018 r. Dyrektora PCPR w Puławach

Wnioski do pobrania:
1. Moduł II
- wniosek
- oświadczenie pełnomocnika wnioskodawcy
- oświadczenie o dochodach (załącznik nr 1)
- oświadczenie o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych (załącznik nr 2)
- zaświadczenie z uczelni (załącznik nr 3)
- zaświadczenie od pracodawcy

1. Moduł I
- wniosek osoba pełnoletnia
- oświadczenie pełnomocnika wnioskodawcy
- wniosek podopieczny
- specyfikacja przedmiotu dofinansowania obszar A Zadanie nr 1
- specyfikacja przedmiotu dofinansowania obszar A Zadanie nr 2
- specyfikacja przedmiotu dofinansowania obszar B Zadanie nr 1 i nr 2
- specyfikacja przedmiotu dofinansowania obszar C Zadanie nr 2
- specyfikacja przedmiotu dofinansowania obszar C Zadanie nr 3
- specyfikacja przedmiotu dofinansowania obszar C Zadanie nr 4
- specyfikacja przedmiotu dofinansowania obszar D
- załącznik nr 1 oświadczenie o dochodach
- załącznik nr 2 oświadczenie przetwarzaniu danych osobowych
- załącznik nr 3 do wniosku zaświadczenie lekarskie obszar A zad 1
- załącznik nr 3a do wniosku zaświadczenie lekarskie obszar B zadanie 1
- załącznik nr 3a do wniosku zaświadczenie lekarskie obszar B zadanie 2
- załącznik nr 3b do wniosku zaświadczenie lekarskie - obszar B zadanie 1
- załącznik nr 3b do wniosku zaświadczenie lekarskie - obszar B zadanie 2
- załącznik nr 3c do wniosku zaświadczenie lekarskie - obszar C zadanie 3 i 4
- załącznik nr 4 do wniosku oferta specyfikacji i kosztorysu obszar C zadanie 3
- załącznik nr 4 do wniosku oferta specyfikacji i kosztorysu obszar C zadanie 4

Termin składania wniosków dla Modułu II:
- pierwszy cykl - od dnia 1.03.2018 r. do 30.03.2018 r. (dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2017/2018),
- drugi cykl - do dnia 10.10.2018 r. (dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2018/2019).

Szczegółowe informacje oraz wnioski do programu można uzyskać w siedzibie PCPR w Puławach, al. Królewska 3 (tel. 81 888 04 92 wew. 4 lub 5)


Powrót do treści | Wróć do menu głównego