Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Puławach


Idź do treści

Aktywny Samorząd 2013

4 wrzesnia 2013 r.
UWAGA!!!
Do 30 września 2013r. (termin ostateczny) można składać wnioski do PCPR do modułu II - pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym (dawny Student) - dotyczące kosztów II Półrocza 2013r.

29 sierpnia 2013 r.
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Puławach przypomina, że wnioski do modułu I oraz II przyjmowane są wyłącznie
do 30 września 2013 r. (w przypadku wniosków wysłanych pocztą, decyduje data stempla pocztowego).

17 czerwiec 2013r.
Preferencje PFRON przysługujące wnioskodawcom w trakcie rozpatrywania wniosków w ramach modułu I:
1) w 2013 roku preferowane są wnioski dotyczące osób niepełnosprawnych, które:
a) studiują,
b) uczą się w szkołach ponadgimnazjalnych,
c) realizują obowiązek szkolny, wykazując osiągnięcia w nauce i wychowaniu (średnia ocen powyżej 4,00 lub udział w konkursach albo w olimpiadach szkolnych, wyróżnienia, wolontariat),
d) realizują obowiązek szkolny, mając miejsce zamieszkania na terenie obszaru wiejskiego,
e) wykażą, że wnioskowany przedmiot dofinansowania podniesie: jakość wykonywanej pracy lub poziom wykształcenia,
f) są aktywne zawodowo i jednocześnie podnoszą swoje kwalifikacje zawodowe (np. kursy zawodowe, nauka języków obcych) albo, które jednocześnie działają na środowiska osób niepełnosprawnych albo, które w sposób aktywny poszukują pracy lub starają się lepiej przygotować do jej podjęcia lub dokształcenia (np. współpraca z doradcą zawodowym, trenerem pracy, psychologiem),
przy czym ww. kryteria preferencyjne powinny być uwzględnione w punktowym systemie oceny wniosków w ten sposób, że najwyższą liczbę punktów w zakresie preferencyjnym otrzyma wniosek dotyczący osoby niepełnosprawnej studiującej, a w dalszej kolejności pozostałe, ww. kryteria preferencyjne; suma punktów preferencyjnych nie może stanowić mniej niż 50% maksymalnej liczby punktów możliwych do udzielenia w ramach oceny merytorycznej wniosku – w tym co najmniej 30% maksymalnej liczby punktów możliwych do udzielenia w ramach oceny merytorycznej wniosku powinno dotyczyć kryterium, o którym mowa w lit. a) (edukacja na poziomie wyższym); w odniesieniu do kryteriów, o których mowa w lit. c) oraz w lit. f) – osoba niepełnosprawna może wykazywać aktywność objętą preferencjami PFRON z okresu trzech lat wstecz od złożenia wniosku,

2) w sytuacji, gdy limit środków finansowych przekazany realizatorowi programu przez PFRON nie umożliwia udzielenia dofinansowania wszystkim wnioskodawcom z równorzędną oceną wniosku, o przyznaniu dofinansowania decyduje:
a) stopień niepełnosprawności potencjalnego beneficjenta pomocy w ten sposób, że w pierwszej kolejności realizowane będą wnioski dotyczące osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności,
a w dalszej kolejności, gdy reguła postępowania wyrażona w lit. a) nie prowadzi do wyboru wniosku do dofinansowania:
b) wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu, w rozumieniu przepisów o świadczeniach rodzinnych, podzielonego przez liczbę osób we wspólnym gospodarstwie domowym, obliczonego za kwartał poprzedzający miesiąc złożenia wniosku – w ten sposób, że w pierwszej kolejności realizowane będą wnioski wnioskodawców, których dochód jest najniższy.16 czerwiec 2013r.

!!! Przypominamy cele programu !!!

1. Celem głównym programu jest wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo beneficjentów programu w życiu społecznym, zawodowym i w dostępie do edukacji.
2. Cele szczegółowe programu:
a) przygotowanie beneficjentów programu z zaburzeniami ruchu i percepcji wzrokowej do pełnienia różnych ról społecznych poprzez umożliwie nie im włączenia się do tworzącego się społeczeństwa informacyjnego,
b) przygotowanie beneficjentów programu do aktywizacji społecznej, zawodowej lub wsparcie w utrzymaniu zatrudnienia poprzez likwidację lub ograniczenie barier w poruszaniu się oraz barier transportowych,
c) umożliwianie beneficjentom programu aktywizacji zawodowej poprzez zastosowanie elementów wspierających ich zatrudnienie,
d) poprawa szans beneficjentów programu na rywalizację o zatrudnienie na otwartym rynku pracy poprzez podwyższanie kwalifikacji,
e) wzrost kompetencji osób zaangażowanych w proces rehabilitacji osób niepełnosprawnych, pracowników lub pracujących na rzecz jednostek samorządu terytorialnego lub organizacji pozarządowych.

6 czerwca 2013 r.
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Puławach informuje, że od dnia 10 czerwca 2013r. rozpoczyna nabór wniosków o dofinansowanie lub refundację do MODUŁU I w ramach pilotażowego programu "Aktywny Samorząd".

Wnioski należy składać w terminie: od 10 czerwca do 30 września 2013r.

16 kwietnia 2013 r.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Puławach informuje, że rozpoczął się nabór wniosków o dofinansowanie lub refundację kosztów uzyskania wykształcenia na poziomie wyższym - MODUŁ II w ramach pilotażowego programu "Aktywny samorząd".
Wnioski należy składać w terminach:
1. termin: od 17 kwietnia do 30 maja 2013r. (za I półrocze 2013)
2. termin: do 30 września 2013r. (na II półrocze 2013)


Szczegółowe informacje:


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
al. Królewska 3, 24-100 Puławy
tel. (81) 888 04 92 wew. 4 (pok. 4)
tel (81) 888 04 92 wew. 5 (pok. 5)Powrót do treści | Wróć do menu głównego