Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Puławach


Idź do treści

Rządowy program "Dobry start"


Rządowy program „Dobry start""

Świadczenie dobry start wypłacane jest raz w roku w wysokości 300 zł na każde dziecko uczące się w szkole – bez względu na dochód.

Dla kogo:
Świadczenie przysługuje dzieciom uczącym się w szkole podstawowej, dotychczasowym gimnazjum, szkole ponadpodstawowej i dotychczasowej szkole ponadgimnazjalnej (z wyjątkiem szkoły policealnej i szkoły dla dorosłych), szkole artystycznej, w której jest realizowany obowiązek szkolny lub nauki, a także młodzieżowym ośrodku socjoterapii, specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym, specjalnym ośrodku wychowawczym, ośrodku rewalidacyjno-wychowawczym. Świadczenie nie przysługuje na dzieci uczące się w przedszkolu oraz realizujące roczne przygotowanie szkolne (tzw. „zerówka”) w szkole lub przedszkolu.Jak otrzymać?:
Świadczenie przysługuje raz w roku, bez względu na dochód, na dziecko uczące się w szkole, aż do ukończenia przez nie 20 roku życia. Dzieci niepełnosprawne, uczące się w szkole, otrzymają świadczenie do ukończenia przez nie 24 roku życia.Wniosek:
Wniosek o świadczenie składają osoby uczące się będące osobami usamodzielnianymi w rozumieniu ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, w przypadku dzieci, które przebywają w pieczy zastępczej składa rodzic zastępczy, osoba prowadząca rodzinny dom dziecka lub dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej.Termin:
Wniosek o świadczenie „Dobry start” można składać w PCPR w Puławach od 1 sierpnia drogą tradycyjną (w formie papierowej) – druki do pobrania na stronie www.pcpr.pulawy.pl oraz w tut. Centrum. Wniosek należy złożyć do 30 listopada. Wnioski złożone po upływie terminu 30 listopada 2018 r. pozostawia się bez rozpatrzenia..Przyznanie pomocy:
Złożenie wniosku w sierpniu gwarantuje wypłatę świadczenia nie później niż do 30 września. Wnioski złożone w kolejnych miesiącach zostaną rozpatrzone w ciągu 2 miesięcy od daty ich złożenia. Przyznanie świadczenia dobry start nie wymaga wydania decyzji. Organ właściwy informuje wnioskodawcę o możliwości odebrania od tego organu informacji o przyznaniu świadczenia dobry start.Do pobrania:

1. Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia „Dobry start”
2. Załącznik do wniosku
3. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start”, Dz. U. z 2018 r. poz. 1061

drukuj


Powrót do treści | Wróć do menu głównego