Please activate some Widgets Or disable it from theme option

Shadow-1

Wyszukiwanie

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages

RODO - klauzula informacyjna

W Powiatowym centrum Pomocy Rodzinie w Puławach
został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych – Iwona Zarychta

Dane Kontaktowe:
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Puławach – pokój Nr 1

al. Królewska 3, 24 – 100 Puławy,
Nr tel: 81 888 04 92, adres do korespondencji j.w.
e-mail: iod@pcpr.pulawy.pl

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH W POWIATOWYM CENTRUM POMOCY RODZINIE W PUŁAWACH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia  Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016r. informuję, iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Puławach z siedzibą al. Królewska 3, 24 -100 Puławy

Można się z nami kontaktować:
– listownie pod wskazany powyżej adres,
– mailowo na adres: centrum@pcpr.pulawy.pl

2. Inspektor ochrony danych osobowych w PCPR w Puławach:
nr tel: 81 888 04 92, adres e-mail: iod@pcpr.pulawy.pl

Można kontaktować się z inspektorem:
– listownie: al. Królewska 3, 24 – 100 Puławy,
– mailowo na wskazany powyżej adres.

3.Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji obowiązków prawnych ciążących na Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Puławach, realizacji zawartych umów, w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody, w zakresie i celu określonym w treści zgody. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w PCPR w Puławach w celu/celach:

Wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Puławach,związanych z zawartą umową na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) oraz lit. c) rozporządzenia oraz ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz. U.z 2018r., poz. 1025), realizacji ustawy z dnia z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2017r., poz. 1778), w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.

4.Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:
podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa i podmioty przetwarzające realizujące usługi na rzecz Administratora, a także podmioty dla których usługi realizuje Administrator, tylko w zakresie związanym z realizacją tych usług, uprawnione organy publiczne, podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej w zakresie i celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa, inne podmioty, które na podstawie stosownych umów przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem danych jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Puławach.

5.Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

6.Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów wskazanych w pkt. 3 nie krócej jednak niż przez okres wskazany w ustawie z dnia 14 lipca 1983r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2018r., poz. 217) tj. 50 lat (art. 51u ust 1 ustawy lub w przypadku umów bez składek na ZUS i umowy o dzieło – 5 lat JRWA obowiązujący w PCPR, oraz 50 lat na podstawie (art. 125a ust 4 ustawy z dnia 17 grudnia 1998r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych Dz. U. z 2017r., poz. 1383).

7.Posiada Pani/Pan prawo do: dostępu do treści swoich danych na podstawie art. 15 RODO, prawo ich sprostowania na podstawie art. 16 RODO, usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym”) na podstawie art. 17 RODO, ograniczenia przetwarzania danych na podstawie art. 18 RODO, prawo do przenoszenia danych na podstawie art. 20 RODO, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie art.21 RODO,
prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania na podstawie art. 7 ust 3 (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem

8.Przysługuje Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

9.W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.

10.Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.

11.Pani/Pana dane nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym nie będą profilowane.

Puławy, dnia ………………………….. …………………………………..
(podpis)

PLIKI COOKIES

Polityka cookies
Poniższy wzór polityki cookies chroniony jest prawem autorskim, które przysługują IAB Polska.

Z prezentowanego poniżej wzoru polityki cookies możesz skorzystać w całości lub fragmentach wyłącznie z powyższą notą o prawach autorskich oraz ze wskazaniem źródła informacji: http://wszystkoociasteczkach.pl/.

 

Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu … [nazwa podmiotu] z siedzibą pod adresem ….
Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
a) dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;

b) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;

c) utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;

d) ….

W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
a) „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;

b) pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;

c) „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;

d) „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;

e) „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

f) ….

W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.

Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie