Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Puławach


Idź do treści

Sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze

Niepełnosprawni


O dofinansowanie mogą ubiegać się osoby niepełnosprawne, których przeciętny miesięczny dochód za kwartał poprzedzający miesiąc złożenia wniosku nie przekracza:
- 50 % przeciętnego wynagrodzenia - na członka rodziny pozostającego we wspólnym gospodarstwie domowym,
- 65 % przeciętnego wynagrodzenia - w przypadku osoby samotnej.

Dofinansowanie zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze wynosi:
- w przypadku gdy wartość przedmiotu jest równa limitowi kasy chorych - do 100 % kosztów udziału własnego osoby niepełnosprawnej ( w limicie ceny ustalonym przez kasę chorych ),
- w przypadku, gdy wartość przedmiotu przekracza limit kasy chorych - do 150 % sumy kwoty limitu kasy chorych oraz wymaganego udziału własnego osoby niepełnosprawnej.

Podstawą uzyskania dofinansowania jest złożony do PCPR stosowny wniosek wraz z oryginałem faktury określającej kwotę opłaconą w ramach ubezpieczenia zdrowotnego oraz kwotę udziału własnego opłaconego przez osobę niepełnosprawną.

Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny wynosi do 60 % kosztów tego sprzętu nie więcej jednak niż do wysokości 5 - krotnego przeciętnego wynagrodzenia.
Wniosek o dofinansowanie można składać do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w ciągu całego roku.

O ww. dofinansowanie mogą ubiegać się również podmioty prowadzące rehabilitację osób niepełnosprawnych przez okres o najmniej 2 lat przed dniem złożenia wniosku.


Powrót do treści | Wróć do menu głównego