BIP

Podsumowanie konferencji szkoleniowej – 22 listopada 2023 r. pn. „Wsparcie rodziny po pandemii”

Powiat Puławski pozyskał dotacje ze środków Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie” edycja 2023 r. na realizację Projektu pn.: „Wsparcie rodziny po pandemii”. Bezpośrednim realizatorem projektu jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Puławach. W ramach Programu 22 listopada 2023 r. odbyła się Konferencja szkoleniowa pn. „Wsparcie rodziny po pandemii” w Sali Pompejańskiej Starostwa Powiatowego w Puławach.

Tematyka konferencji dotyczyła m.in. zmiany ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, sytuacji rodzin oraz dzieci doświadczających kryzysów po okresie pandemii. Podczas Konferencji prelekcję wygłosili:
doktor nauk prawnych Pan Grzegorz Wrona
– „Prawo w ochronie rodzin przed przemocą”,
psychoterapeuta, mediator Pani Agnieszka Olszewska – „Rodzina w kryzysie – tworzenie środowiska terapeutycznego”
oraz psychoterapeuta, psychotraumatolog Pani Jadwiga Kuśmierska – „Problemy emocjonalne dziecka w rodzinie dysfunkcyjnej – kierunki pomocy”.

W szkoleniu wzięło udział ponad 120 osób, przedstawicieli m.in. Starostwa Powiatowego w Puławach, Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Lublinie, Urzędu Miasta Puławy, Komendy Powiatowej Policji w Puławach, Sądu Rejonowego w Puławach, Zespołów Kuratorskiej Służby Sądowej przy Sądzie Rejonowym w Puławach, Zespołów Interdyscyplinarnych ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, Miejskich i Gminnych Ośrodków Pomocy Społecznej, Gminnych Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przedszkoli, Szkół Podstawowych i Ponadpodstawowych z terenu powiatu puławskiego, Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych, Środowiskowych Domów Samopomocy, Warsztatów Terapii Zajęciowej, Domu Pomocy Społecznej, jednostek ochrony zdrowia oraz organizacji pozarządowych.

Projekt objęła Honorowym Patronatem Starosta Puławski Danuta Smaga.

Herb powiatu puławskiego