BIP

Nabór wniosków do Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnościami” – edycja 2024

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Puławach ogłasza nabór dla osób z niepełnosprawnościami z terenu Powiatu Puławskiego do wzięcia udziału w Programie „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością – edycja 2024”.

Termin naboru wniosków od 4.12.2023 r. do 8.12.2023 r.

Program „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” – edycja 2024, ma na celu zapewnienie dostępności do usług asystencji osobistej, tj. wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym osób niepełnosprawnych.

Osoby zainteresowane skorzystaniem z usług osobistego asystenta proszone są o wypełnienie karty zgłoszenia (załącznik nr 7 do Programu) i dostarczenie jej do PCPR w Puławach al. Królewska 3, osobiście bądź przez pełnomocnika, w terminie od 4.12 do 8.12.2023 roku w godzinach pracy urzędu tj. w poniedziałek do 8:00 do 16:00, pozostałe dni tygodnia od 7:00 do 15:00. Za datę złożenia karty zgłoszenia uważa się datę jej wpływ do PCPR w Puławach, a w przypadku kart składanych drogą pocztową datę stempla pocztowego.

Karty zgłoszeniowe złożone po w/w terminie, będą wpisane na listę rezerwową. Zgłoszenie nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem do uczestnictwa w Programie.

Zgodnie ze złożonym wnioskiem do Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie planowane jest przyjęcie 40 osób z niepełnosprawnościami tj. 36 osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności (w tym 20 osób z niepełnosprawnością sprzężoną) oraz 4 dzieci w wieku do ukończenia 16 r. ż.

Program finansowany jest ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.

Po otrzymaniu środków z Funduszu Solidarnościowego na realizację edycji 2024 Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością”, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
w Puławach wskaże dokładny termin rozpoczęcia usług asystencji osobistej świadczonych przez asystentów na rzecz osób niepełnosprawnych z terenu Powiatu Puławskiego.

Więcej informacji o Programie, w tym wzór karty zgłoszenia, znaleźć można w zakładce Osoby Niepełnosprawne/Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej, a także pod numerem tel. 81 8880492 w. 14 lub 15.

Wymagane dokumenty do złożenia:

  • karta zgłoszenia do Programu,

  • klauzula informacyjna RODO (ministerstwa),

  • klauzula informacyjna RODO (PCPR),

  • kserokopię aktualnego orzeczenia o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenia równoważnego do wyżej wymienionych lub w przypadku dzieci do ukończenia 16. roku życia posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami w pkt 7 i 8 w orzeczeniu o niepełnosprawności,

  • kserokopię dokumentu potwierdzającego ustanowienie opieki prawnej nad osobą niepełnosprawną (jeśli dotyczy),

  • pełnomocnictwo do złożenia karty zgłoszeniowej do Programu w imieniu osoby niepełnosprawnej (jeśli dotyczy).