Adresaci programu w module II:

  • osoby niepełnosprawne z orzeczeniem w stopniu znacznym, umiarkowanym oraz lekkim
  • uczące się w szkole wyższej lub szkole policealnej, lub kolegium, lub przewód doktorski otwarty poza studiami doktoranckimi

 

Zakres pomocy w ramach programu w module II:

  • opłata za naukę (czesne)
  • dodatek na pokrycie kosztów kształcenia
  • dodatek na uiszczenie opłaty za przeprowadzenie przewodu doktorskiego, w przypadku osób, które mają wszczęty przewód doktorski, a nie są uczestnikami studiów doktoranckich

 

Refundacja kosztów poniesionych przed dniem zawarcia umowy dofinansowania może dotyczyć:

  • kosztów opłaty za naukę (czesnego) dotyczących bieżącego roku szkolnego lub akademickiego, niezależnie od daty ich poniesienia

 

Warunki wykluczające uczestnictwo w programie:

  • wymagalne zobowiązania wobec PFRON lub wobec realizatora programu
  • przerwa w nauce