Adresaci programu w module II:

– osoby niepełnosprawne z orzeczeniem w stopniu znacznym lub umiarkowanym
– uczące się w szkole wyższej lub szkole policealnej, lub kolegium, lub przewód doktorski otwarty poza studiami doktoranckimi

 

Zakres pomocy w ramach programu w module II:

– opłata za naukę (czesne)
– dodatek na pokrycie kosztów kształcenia
– dodatek na uiszczenie opłaty za przeprowadzenie przewodu doktorskiego, w przypadku osób, które mają wszczęty przewód doktorski, a nie są uczestnikami studiów doktoranckich

 

Refundacja kosztów poniesionych przed dniem zawarcia umowy dofinansowania może dotyczyć:

– kosztów opłaty za naukę (czesnego) dotyczących bieżącego roku szkolnego lub akademickiego, niezależnie od daty ich poniesienia

 

Warunki wykluczające uczestnictwo w programie:

– wymagalne zobowiązania wobec PFRON lub wobec realizatora programu
– przerwa w nauce