Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Puławach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.pcpr.pulawy.pl

Data publikacji strony internetowej: 01.10.2023 r.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: wrzesień 2023 r.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Puławach jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • kilka elementów graficznych nie ma tekstu alternatywnego;
  Ułatwienia na stronie PCPR w Puławach dla osób z niepełnosprawnościami:
 • podwyższony kontrast;
 • możliwość powiększenia wielkości liter na stronie.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny – w dniu 23.09. 2023 r.

Dostępność architektoniczna

Budynek, w którym mieści się Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Puławach, posiada dwa wejścia, pierwsze od strony al. Królewskiej a drugie od strony tzw. podwórka, które umożliwia wjazd do budynku osobom poruszającym się m.in. na wózkach inwalidzkich, przy drzwiach wejściowych umieszczony jest dzwonek z sygnałem dźwiękowym. Budynek jest trzykondygnacyjny bez windy, z jedną klatką schodową, z łazienką  przystosowaną dla osób niepełnosprawnych usytuowaną na parterze. Drzwi wejściowe oraz drzwi wewnętrzne w budynku są przystosowane do potrzeb osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Początek i koniec schodów na klatce schodowej został dostosowany dla osób niedowidzących i niewidomych poprzez oznakowanie charakterystyczną żółto-czarną taśmą. Na parkingu przy budynku znajdują się dwa miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnością tzw. niebieskie koperty.

PCPR w Puławach podejmuje wszelkie działania, aby zapewnić sprawne załatwianie spraw w urzędzie przy al. Królewskiej 3. Osoby z niepełnosprawnością obsługiwane są na parterze budynku, gdzie znajduje się Zespół ds. Rehabilitacji Społecznej Osób Niepełnosprawnych oraz Sekretariat jednostki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Tomasz Szymański – Kierownik zespołu ds. rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych
 • e-mail: centrum@pcpr.pulawy.pl
 • nr telefonu: 81 888 04 92 wew. 15

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do PCPR w Puławach drogą pocztową lub drogą elektroniczną na adres:

 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
 • adres: al. Królewska 3, 24-100 Puławy
 • e-mail: centrum@pcpr.pulawy.pl
 • Nr tel.: 81 888 04 92

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.