Rehabilitacja społeczna osób niepełnosprawnych

 wniosek o dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych

wniosek o dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych

wniosek o dofinansowanie likwidacji barier w komunikowaniu się i technicznych

wniosek o dofinansowanie likwidacji barier w komunikowaniu się i technicznych

wniosek o dofinansowanie usługi tłumacza języka migowego lub tłumacza przewodnika

wniosek o dofinansowanie usługi tłumacza języka migowego lub tłumacza przewodnika

wniosek o dofinansowanie uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym

wniosek o dofinansowanie uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym

wniosek o dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny dla jednostek

wniosek o dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny dla jednostek

Wniosek o przyznanie dodatku,świadczenia na pokrycie kosztów utrzymania

Wniosek o przyznanie dodatku,świadczenia na pokrycie kosztów utrzymania

Wniosek o dofinansowanie do wypoczynku

Wniosek o dofinansowanie do wypoczynku

Wniosek o wydanie zaświadczenia

Wniosek o wydanie zaświadczenia

wniosek o wydanie zaświadczenia celem ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego/dobry start

wniosek o wydanie zaświadczenia celem ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego/dobry start

Rodzinna Piecza Zastępcza

 Formularz zgłoszeniowy dla kandydatów na rodzinę zastępczą lub rodzinny dom dziecka

Formularz zgłoszeniowy dla kandydatów na rodzinę zastępczą lub rodzinny dom dziecka

Karta rodziny zastępczej

Karta rodziny zastępczej

Oświadczenie osoby pełnoletniej o pozostaniu w rodzinie zastępczej/rodzinnym domu dziecka

Oświadczenie osoby pełnoletniej o pozostaniu w rodzinie zastępczej/rodzinnym domu dziecka

Oświadczenie rodziny zastępczej/prowadzących rodzinny dom dziecka

Oświadczenie rodziny zastępczej/prowadzących rodzinny dom dziecka

Oświadczenie dla kandydatów na rodzinę zastępczą

Oświadczenie dla kandydatów na rodzinę zastępczą

Oświadczenie dot. miejsca pobytu dziecka

Oświadczenie dot. miejsca pobytu dziecka

Oświadczenie o stanie rodzinnym, majątkowym, dochodach i źródłach utrzymania

Oświadczenie o stanie rodzinnym, majątkowym, dochodach i źródłach utrzymania

 Oświadczenie wychowanka rodziny zastępczej/rodzinnego domu dziecka

Oświadczenie wychowanka rodziny zastępczej/rodzinnego domu dziecka

Oświadczenie złożone na wniosek strony

Oświadczenie złożone na wniosek strony

Usamodzielnienia wychowanków

 Oświadczenie opiekuna usamodzielnienia wychowanka rodziny zastępczej/rodzinnego domu dziecka

Oświadczenie opiekuna usamodzielnienia wychowanka rodziny zastępczej/rodzinnego domu dziecka

Informacja dot. osoby ubiegającej się o pomoc, o której mowa w art. 140 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej

Informacja dot. osoby ubiegającej się o pomoc, o której mowa w art. 140 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej

Oświadczenie wychowanka rodziny zastępczej/rodzinnego domu dziecka

Oświadczenie wychowanka rodziny zastępczej/rodzinnego domu dziecka

Indywidualny program usamodzielnienia wychowanka rodziny zastępczej

Indywidualny program usamodzielnienia wychowanka rodziny zastępczej

Zmiany w planie usamodzielnienia

Zmiany w planie usamodzielnienia

Indywidualny program usamodzielnienia Część B Szczegółowo – planistyczna

Indywidualny program usamodzielnienia Część B Szczegółowo – planistyczna

wniosek o przyznanie pomocy na kontynuowanie nauki

wniosek o przyznanie pomocy na kontynuowanie nauki

Ośrodek interwencji kryzysowej oraz poradnia rodzinna

 podanie o wydanie informacji/opinii dot. udzielonej pomocy

podanie o wydanie informacji/opinii dot. udzielonej pomocy

Klauzula informacyjna RODO

 klauzula informacyjna