Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie jest jednostką organizacyjną Powiatu powołaną do wykonywania zadań własnych powiatu z zakresu pomocy społecznej, a także realizowania przy pomocy środków PFRON zadań na rzecz osób niepełnosprawnych.

Celem działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Puławach jest udzielanie osobom i rodzinom takiego wsparcia, które umożliwi im w miarę samodzielną egzystencję, aktywność społeczną, skuteczną realizację ról społecznych, dając szansę na zaspokojenie podstawowych potrzeb, rozwój, integrację i funkcjonowanie w społeczeństwie oraz coraz lepsze radzenie sobie z pojawiającymi się problemami.

Kompetencje oraz zadania powiatu w obszarze pomocy społecznej określa:

  • ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,
  • ustawa z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,
  • ustawa z dnia 29 lipca 2005 o przeciwdziałaniu przemocy domowej,
  • ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Zarządzeniem Nr 104/2011 Starosty Puławskiego z dnia 7 grudnia 2011r. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Puławach zostało wyznaczone na Organizatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej, o której mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.