Turnus oznacza zorganizowaną formę aktywnej rehabilitacji połączonej z elementami wypoczynku, której celem jest ogólna poprawa psychofizycznej sprawności oraz rozwijanie umiejętności społecznych uczestników, między innymi przez nawiązywanie i rozwijanie kontaktów społecznych, realizację i rozwijanie zainteresowań, a także przez udział w innych zajęciach przewidzianych programem turnusu. Czas trwania turnusów wynosi co najmniej 14 dni. Turnusy organizuje się wyłącznie na terenie kraju, w grupach zorganizowanych liczących nie mniej niż 20 uczestników.

Osoba niepełnosprawna może ubiegać się o dofinansowanie pobytu na turnusie, pod warunkiem, że:

– posiada ważne orzeczenie o niepełnosprawności
– złoży pisemny wniosek do powiatowego centrum pomocy rodzinie właściwego dla miejsca zamieszkania
– przeciętny miesięczny dochód, w rozumieniu przepisów o świadczeniach rodzinnych, podzielony przez liczbę osób we wspólnym gospodarstwie domowym, obliczany za kwartał poprzedzający miesiąc złożenia wniosku, nie przekracza kwoty:
– 50% przeciętnego wynagrodzenia na osobę we wspólnym gospodarstwie domowym
– 65% przeciętnego wynagrodzenia w przypadku osoby samotnej
– została skierowana na turnus rehabilitacyjny na wniosek lekarza, pod opieką którego się znajduje
– w roku, w którym ubiega się o dofinansowanie nie korzystała z dofinansowania ze środków PFRON na ten cel
– weźmie udział w turnusie, który odbędzie się w ośrodku wpisanym do rejestru ośrodków, prowadzonego przez wojewodę
– wybierze organizatora turnusu, który posiada wpis do rejestru organizatorów turnusów
– będzie uczestniczyła w zajęciach przewidzianych w programie turnusu, który wybrała
– nie będzie na turnusie pełniła funkcji członka kadry ani nie będzie opiekunem innego uczestnika turnusu
– przedstawi podczas pierwszego badania lekarskiego na turnusie zaświadczenie lekarskie o aktualnym stanie zdrowia, w szczególności o chorobie zasadniczej, uczuleniach i przyjmowanych lekach (dotyczy turnusów, których program przewiduje zabiegi fizjoterapeutyczne)

Osobie niepełnosprawnej ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności albo posiadającej orzeczenia równoważne oraz osobie niepełnosprawnej w wieku do lat 16 może być przyznane dofinansowanie pobytu opiekuna, pod warunkiem, że lekarz wypisując wniosek uzasadni konieczność pobytu opiekuna, natomiast opiekun:

– nie będzie pełnił funkcji członka kadry na tym turnusie
– nie jest osobą niepełnosprawną wymagającą opieki innej osoby
– ukończył 18 lat lub ukończył 16 lat i jest wspólnie zamieszkującym członkiem rodziny osoby niepełnosprawnej

Maksymalna wysokość dofinansowania wynosi:

– 30% przeciętnego wynagrodzenia – dla osoby niepełnosprawnej ze znacznym stopniem niepełnosprawności, osoby niepełnosprawnej w wieku do 16. roku życia oraz osoby niepełnosprawnej w wieku 16-24 lat uczącej się i niepracującej, bez względu na stopień niepełnosprawności
– 27% przeciętnego wynagrodzenia – dla osoby niepełnosprawnej z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności
– 25% przeciętnego wynagrodzenia – dla osoby niepełnosprawnej z lekkim stopniem niepełnosprawności
– 20% przeciętnego wynagrodzenia – dla opiekuna osoby niepełnosprawnej
– 20% przeciętnego wynagrodzenia – dla osoby niepełnoprawnej zatrudnionej w zakładzie pracy chronionej, niezależnie od posiadanego stopnia niepełnosprawności

Ważne:

– dofinansowanie można otrzymać tylko raz w roku kalendarzowym
– kwota dofinansowania nie może być wyższa od faktycznego kosztu uczestnictwa
w turnusie osoby niepełnosprawnej lub pobytu jej opiekuna
– dofinansowanie uczestnictwa osoby niepełnosprawnej w turnusie rehabilitacyjnym może być wykorzystane jedynie przez osobę, której zostało przyznane
– w przypadku skrócenia uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym z przyczyn innych niż losowe osoba niepełnosprawna oraz opiekun ponoszą koszty pobytu na tym turnusie
– informacje o ośrodkach i organizatorach turnusów rehabilitacyjnych, posiadających wpisy do rejestrów wojewody dostępne są pod adresem elektronicznym: https://empatia.mpips.gov.pl

Termin złożenia wniosku: przez cały rok

DO POBRANIA:

Dofinansowanie uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym

Dofinansowanie uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym