Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Puławach informuje o realizacji projektu pt. „Aktywni zawodowo i społecznie” współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 11 Włączenie społeczne Działanie 11.1 Aktywne włączenie

Cele projektu:
Celem głównym projektu są zwiększone szanse na równy dostęp do aktywnego udziału osób niepełnosprawnych oraz osób doświadczających przemocy domowej lub będących jej świadkami z terenu powiatu puławskiego w życiu społecznym oraz na rynku pracy poprzez realizację usług aktywnej integracji społecznej zawodowej i zdrowotnej w okresie od 01.03.2019 r. do 31.12.2021 r.

Planowane efekty:
Projekt ma służyć złagodzeniu problemu wykluczenia społecznego/zagrożenia wykluczeniem społecznym 80 osób z niepełnosprawnością oraz 30 kobiet doświadczających przemocy domowej lub będących jej świadkami na terenie powiatu puławskiego. Realizacja projektu ma zapobiec lub zniwelować zdiagnozowane problemy uczestników z integracją społeczną (instrumenty aktywizacji społecznej) oraz bariery zdrowotne (instrumenty o charakterze zdrowotnym), w tym pomóc we wzroście aktywności w poszukiwaniu zatrudnienia.

Wartość projektu:
Całkowita wartość projektu wynosi 1 381 377,86 zł.
Wkład Unii Europejskiej wynosi 1 174 171,17 zł.

Informacje dla osób niepełnosprawnych:

Uczestnicy projektu mają możliwość skorzystania z usług dostępowych, takich jak tłumacz języka migowego, asystent osoby z niepełnosprawnością, materiały szkoleniowe w formie dostępnej (np. elektronicznej z możliwością powiększenie druku lub odwrócenia kontrastu).
Biuro projektu (miejsce rekrutacji) jest dostępne dla osób niepełnosprawnych.

Zapraszamy do udziału w projekcie.

Udział w projekcie jest całkowicie bezpłatny.

Dokumenty do pobrania:

ankieta rekrutacyjna do projektu pdf

– Regulamin udzielania zwrotu kosztów przejazdów na szkolenia zawodowe oraz staże organizowane w ramach projektu pt. „AZiS” – pobierz
oraz załączniki:
1) wniosek o zwrot kosztów przejazdów do i z miejsca odbywania szkolenia zawodowego – pobierz
2) wniosek o zwrot kosztów przejazdów do i z miejsca odbywania stażu – pobierz

– Regulamin przyznawania i wypłacania stypendiów szkoleniowych i stażowych w ramach projektu pt. „AZiS” – pobierz
oraz załączniki:
1) wniosek o wypłatę stypendium szkoleniowego – pobierz
2) wniosek o wypłatę stypendium stażowego – pobierz

.