Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Puławach prowadzi i nadzoruje 2 mieszkania chronione dla 6 osób usamodzielnianych, opuszczających pieczę zastępczą, mieszkania usytuowane są w mieście Puławy.

Mieszkania chronione są formą pomocy społecznej przygotowującą osoby usamodzielniane, pod opieką specjalistów, do prowadzenia samodzielnego życia oraz integracji ze społecznością lokalną – do czasu uzyskania przez nie innych możliwości zamieszkania. Mieszkania chronione są wyposażone w niezbędne meble, podstawowy sprzęt gospodarstwa domowego. Do zadań pracownika socjalnego należy w szczególności: sprawowanie pieczy nad właściwym użytkowaniem mieszkania chronionego, kontrola przestrzegania praw i obowiązków mieszkańców, współpraca i wspieranie mieszkańców w rozwiązywaniu problemów, współpraca z opiekunami usamodzielnienia mieszkańców oraz kontrola realizacji przez mieszkańców indywidualnego programu usamodzielnienia.

Zakres działania mieszkania chronionego:

– umożliwia przygotowanie do pełnej samodzielności poprzez doskonalenie umiejętności prowadzenia samodzielnego gospodarstwa domowego, radzenia sobie z problemami codziennego życia, rozporządzania posiadanymi środkami finansowymi,
– pomaga w integracji ze środowiskiem poprzez rozwój umiejętności prawidłowego wchodzenia w relacje społeczne,
– stwarza możliwości w zakresie uzyskania wykształcenia, zdobycia kwalifikacji zawodowych, poszukiwania pracy i pozyskania samodzielnego mieszkania,
– stwarza możliwości do nabycia umiejętności samodzielnego rozwiązywania trudności życiowych, emocjonalnych, rodzinnych itp. – przy wsparciu osób wspomagających usamodzielnianego,
– rozwija umiejętności planowania i wykorzystywania czasu wolnego,
– umożliwia rozwijanie i utrwalanie poczucia odpowiedzialności za własne życie,
– uczy ponoszenia konsekwencji własnych decyzji i działań,
– umożliwia nabycie realnego postrzegania rzeczywistości.
Kto może zamieszkać w mieszkaniu chronionym?
– mieszkania chronione przeznaczone są dla osób usamodzielnianych, nie posiadających czasowo innych możliwości zamieszkania i znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej,
– o pobyt w mieszkaniu chronionym mogą ubiegać się osoby usamodzielniane pod warunkiem, że umieszczenie w rodzinie zastępczej lub skierowanie na pobyt całodobowy do placówki nastąpiło na podstawie orzeczenia sądu, a miejscem ich osiedlenia jest teren powiatu puławskiego,
– kontynuują naukę lub oczekują na przydział lokalu z zasobów komunalnych bądź lokalu socjalnego i nie mają możliwości powrotu do miejsca stałego zameldowania lub powrót do środowiska rodzinnego nie byłby pożądany ze względu na dobro wychowanka,
– warunkiem zamieszkania w mieszkaniu chronionym jest realizacja przez osobę usamodzielnianą zapisów indywidualnego programu usamodzielnienia, opracowanego wspólnie z opiekunem usamodzielnienia zastępczej i zatwierdzonego przez dyrektora,

Tryb rekrutacji mieszkańców:
1. wniosek o przyznanie pobytu w mieszkaniu chronionym należy złożyć w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Puławach,
2. do wniosku należy dołączyć:
– opinię dyrektora placówki, w której przebywała osoba ubiegająca się o pobyt w mieszkaniu chronionym lub w przypadku wychowanków rodzin zastępczych pracownika PCPR właściwego ze względu na ostatnie miejsce zamieszkania rodziny zastępczej zajmującą się daną rodziną,
– pisemne zobowiązanie opiekuna usamodzielnienia do współpracy z:
a. osobą usamodzielnianą,
b. Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Puławach,
– pisemne zobowiązanie osoby usamodzielnianej do:
a. realizacji indywidualnego programu usamodzielnienia,
b. przestrzegania „Regulaminu wewnętrznego pobytu w mieszkaniach chronionych”,
c. pisemnego oświadczenia osoby usamodzielnianej o osiedleniu się na terenie powiatu puławskiego,
3. pomoc w formie pobytu w mieszkaniu chronionym może być przyznana osobie usamodzielnianej zakwalifikowanej przez komisję kwalifikacyjną powołaną przez Dyrektora PCPR w Puławach.
Zasady pobytu w mieszkaniu chronionym:
1. W każdym Mieszkaniu chronionym może zostać umieszczonych jednocześnie trzech usamodzielnianych wychowanków.
2. Pomoc w formie pobytu w Mieszkaniu chronionym udzielana jest w drodze decyzji administracyjnej wydawanej przez dyrektora lub innego upoważnionego pracownika.
3. Osoba zamieszkująca w Mieszkaniu chronionym ponosi koszty utrzymania danego Mieszkania chronionego, proporcjonalnie do swoich dochodów.
4. Wysokość opłaty za pobyt w Mieszkaniu chronionym ustala się w drodze decyzji administracyjnej dyrektora PCPR w Puławach w oparciu o uchwałę Rady Powiatu w Puławach.
5. Dyrektor PCPR w Puławach zawiera z mieszkańcami Mieszkań chronionych umowę określającą warunki pobytu, wzajemne zobowiązania, sytuacje mogące powodować wcześniejsze zakończenie pobytu w Mieszkaniu chronionym.
6. Okres pobytu w Mieszkaniu chronionym nie powinien przekraczać 2 lat.
7. W szczególnie uzasadnionych przypadkach takich, jak: kontynuowanie nauki, choroba lub inna niezależna od mieszkańca sytuacja życiowa uniemożliwiająca zapewnienie osobie usamodzielnionej warunków mieszkaniowych – okres pobytu może zostać przedłużony, jednak nie dłużej niż do ukończenia przez nią 26 roku życia.