BIP

Nabór wniosków do Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Puławach ogłasza nabór dla osób z niepełnosprawnościami z terenu Powiatu Puławskiego do wzięcia udziału w Programie „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – edycja 2023”.

Termin naboru wniosków od 20.02.2023 r. do 24.02.2023 r.

Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023, ma na celu zapewnienie dostępności do usług asystencji osobistej, tj. wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym osób niepełnosprawnych.

Osoby zainteresowane skorzystaniem z usług osobistego asystenta proszone są o wypełnienie karty zgłoszenia (załącznik nr 7 do Programu) i dostarczenie jej do PCPR w Puławach al. Królewska 3 w terminie od 20 do 24 lutego 2023 roku w godzinach pracy urzędu tj. w poniedziałek do 8:00 do 16:00, pozostałe dni tygodnia od 7:00 do 15:00. Za datę złożenia karty zgłoszenia uważa się datę jej wpływ do PCPR w Puławach, a w przypadku kart składanych drogą pocztową datę stempla pocztowego.

Karty zgłoszeniowe złożone po w/w terminie, będą wpisane na listę rezerwową. Zgłoszenie nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem do uczestnictwa w Programie.

Zgodnie ze złożonym wnioskiem do Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie planowane jest przyjęcie 40 osób z niepełnosprawnościami tj. 33 osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności (w tym 2 osoby z niepełnosprawnością sprzężoną), 5 osób z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności oraz 2 dzieci w wieku do 16 r. ż.

Program finansowany jest ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.

Po otrzymaniu środków z Funduszu Solidarnościowego na realizację edycji 2023 Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Puławach wskaże dokładny termin rozpoczęcia usług asystencji osobistej świadczonych przez asystentów na rzecz osób niepełnosprawnych z terenu Powiatu Puławskiego.

Więcej informacji o Programie, w tym wzór karty zgłoszenia, znaleźć można w zakładce w „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” , a także pod numerem tel. 81 8880492 w. 14 lub 15.