W Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Puławach
został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych – Iwona Zarychta

Dane Kontaktowe:
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Puławach – pokój Nr 1

al. Królewska 3, 24 – 100 Puławy,
Nr tel: 81 888 04 92, adres do korespondencji j.w.
e-mail: iod@pcpr.pulawy.pl

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

               W POWIATOWYM CENTRUM POMOCY RODZINIE W PUŁAWACH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia  Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) z dnia 27 kwietnia 2016r. informuję, iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Puławach,
z siedzibą al. Królewska 3, 24 -100 Puławy
Można się z nami kontaktować:
– listownie pod wskazany powyżej adres,
– mailowo na adres: centrum@pcpr.pulawy.pl

2. Inspektor ochrony danych osobowych w PCPR w Puławach: nr tel: 81 888 04 92,
adres e-mail: iod@pcpr.pulawy.pl

Można kontaktować się z inspektorem:

– listownie: al. Królewska 3, 24 – 100 Puławy,

– mailowo na wskazany powyżej adres

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji obowiązków prawnych ciążących na Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Puławach, realizacji zawartych umów, w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody, w zakresie i celu określonym w treści zgody.

– Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w PCPR w Puławach  odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c), art. 9 ust. 2 lit. b) rozporządzenia (RODO), w związku z realizacją ustawowych zadań wynikających z:

  • ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,
  • ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,
  • ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,
  • ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie,
  • ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.
    4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:

uprawnione organy publiczne, podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej w zakresie i celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa oraz inne podmioty, które na podstawie stosownych umów przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem danych jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Puławach.

5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów wskazanych w pkt. 3 nie krócej jednak niż przez okres wskazany w ustawie z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym  i archiwach lub w innych obowiązujących przepisach prawa.

7. Posiada Pani/Pan prawo do:

– dostępu do treści swoich danych na podstawie art. 15 RODO,
– prawo ich sprostowania na podstawie art. 16 RODO,
– usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym”) na podstawie art. 17 RODO,
– ograniczenia przetwarzania danych na podstawie art. 18 RODO,
– prawo do przenoszenia danych na podstawie art. 20 RODO,
– prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie art.21 RODO,
– prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem
przetwarzania na podstawie art. 7 ust 3 (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie
zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem

8. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych
z dnia 27 kwietnia 2016 r.

9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.     Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości prawnych zrealizowania Pani/Pana żądania.

10. Pani/Pana dane nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym nie będą profilowane.

DO POBRANIA: