BIP

NABÓR WNIOSKÓW DO PROGRAMÓW „S – A – M!”: MIESZKANIE DLA ABSOLWENTA ORAZ DOSTĘPNE MIESZKANIE

INFORMUJEMY, ŻE TRWA NABÓR WNIOSKÓW W RAMACH PROGRAMÓW „S – A – M!”
Powiat Puławski przystąpił do realizacji dwóch nowych Programów Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych:
1. “Samodzielność – Aktywność – Mobilność!” Dostępne mieszkanie
2. “Samodzielność – Aktywność – Mobilność!” Mieszkanie dla absolwenta
Bezpośrednim realizatorem jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Puławach.

„S – A – M!” MIESZKANIE DLA ABSOLWENTA
Celem Programu jest wzrost niezależności osób niepełnosprawnych oraz ułatwienie im aktywności zawodowej i społecznej poprzez zapewnienie samodzielnego mieszkania. Cel ten będzie realizowany poprzez dofinansowanie do wynajmu lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego spełniających indywidualne kryteria dostępności.
Wnioskodawcą  może być osoba z niepełnosprawnością która spełnia następujące warunki:
1) posiada orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, a w przypadku osób z niepełnosprawnością narządu słuchu, także w stopniu umiarkowanym lub orzeczenie traktowane na równi z ww. orzeczeniami.
2) posiada status absolwenta szkoły podstawowej, ponadpodstawowej  lub szkoły wyższej, uzyskany w okresie 36 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku;
3) posiada pełną zdolność do czynności prawnych;
4) złoży oświadczenie o braku możliwości zamieszkania w miejscowości realizowania aktywności zawodowej;
5) złoży oświadczenie o poszukiwaniu zatrudnienia lub o podjętym zatrudnieniu.

Więcej informacji o Programie znajduje się pod adresem https://www.pfron.org.pl/o-funduszu/programy-i-zadania-pfron/programy-i-zadania-real/mieszkanie-dla-absolwenta

S – A – M!” DOSTĘPNE MIESZKANIE
Celem Programu jest wzrost niezależności osób niepełnosprawnych oraz ułatwienie im aktywności zawodowej i społecznej poprzez zapewnienie mieszkania wolnego od barier architektonicznych, jako podstawy samodzielnego realizowania planów zawodowych i społecznych. Dofinansowanie dotyczy dopłaty do zakupu mieszkania pozbawionego barier architektonicznych, znajdującego się w lokalizacji umożliwiającej samodzielne opuszczenie budynku, aż do poziomu zero przed budynkiem.
O dofinansowanie może ubiegać się osoba z niepełnosprawnością, która spełnia warunki:
1) posiada orzeczenia o niepełnosprawności w stopniu znacznym lub orzeczenie traktowane na równi z ww. orzeczeniem z tytułu niepełnosprawności narządu ruchu uniemożliwiającej poruszanie się bez użycia wózka;
2) złoży oświadczenie, wraz z dokumentacją fotograficzną, o barierach architektonicznych w mieszkaniu i/lub w budynku, uniemożliwiających samodzielne wyjście na zewnątrz na poziom zero;
3) złoży oświadczenie o dysponowaniu tytułem prawnym do lokalu na mocy prawa własności lub spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu;
4) w momencie składania wniosku nie ukończyła 65 roku życia.
Więcej informacji o Programie znajduję się pod adresem https://www.pfron.org.pl/o-funduszu/programy-i-zadania-pfron/programy-i-zadania-real/dostepne-mieszkanie/

Wnioski o dofinansowanie będzie można składać za pośrednictwem platformy SOW pod adresem: https://sow.pfron.org.pl

Szczegółowe  informacje o Programach można uzyskać w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Puławach , al. Królewska 3 lub pod numerem tel. (81) 888-04-92 w. 14 lub 15.