Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Puławach realizuje zadania wynikające
z następujących dokumentów:
1. ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej;
2. ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;
3. ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych;
4. ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie;
5. ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym;
6. ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;
7. ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych;
8. ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego;
9. Uchwały Nr IV/23/99 Rady Powiatu Puławskiego z dnia 27 stycznia 1999 r.
10. Statutu PCPR w Puławach (załącznik dokument);
11. Regulaminu organizacyjnego (załącznik dokument);
12. Aktualny schemat organizacyjny PCPR (załącznik dokument);
13. innych obowiązujących aktów prawnych oraz aktów wydanych przez Dyrektora Centrum.