Powiatowe Centrum Opiekuńczo – Wychowawcze w Puławach
Na terenie powiatu puławskiego funkcjonuje Powiatowe Centrum Opiekuńczo –  Wychowawcze w Puławach, w skład którego wchodzą trzy placówki opiekuńczo- wychowawcze:

  1. Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza Nr 1 z siedzibą w Puławach, al. Partyzantów 28/1, typu socjalizacyjno-interwencyjnego posiadająca 14 miejsc.
  2. Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza Nr 2 z siedzibą w Puławach, al. Partyzantów 28/2, typu socjalizacyjno-interwencyjnego posiadająca 14 miejsc.
  3. Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza Nr 3 z siedzibą w Puławach, al. Partyzantów 28B, typu specjalistyczno-terapeutycznego posiadająca 10 miejsc.

W Powiatowym Centrum Opiekuńczo – Wychowawczym w Puławach umieszczane są dzieci powyżej 10 roku życia, a w wyjątkowych przypadkach młodsze. Placówki obejmują opieką dzieci na okres nie dłuższy niż do osiągnięcia pełnoletności, a w przypadku kontynuowania nauki, nie dłużej niż do 25 roku życia.

Dzieci pozbawione opieki rodzicielskiej mogą być umieszczane w placówkach opiekuńczo-wychowawczych. Skierowanie dziecka pozbawionego częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej do placówki opiekuńczo-wychowawczej na pobyt całodobowy może nastąpić po wyczerpaniu możliwości udzielenia pomocy w rodzinie biologicznej lub umieszczenia w rodzinnej pieczy zastępczej. Całodobowy pobyt dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej powinien mieć charakter przejściowy do czasu powrotu dziecka do rodziny biologicznej lub umieszczenia w rodzinnej pieczy zastępczej.

Placówki opiekuńczo-wychowawcze współpracują, w zakresie wykonywanych zadań z sądem, powiatowym centrum pomocy rodzinie, rodziną biologiczną, asystentem rodziny, organizatorem rodzinnej pieczy zastępczej oraz z innymi osobami i instytucjami, które podejmują się wspierania działań wychowawczych placówki opiekuńczo-wychowawczej, w szczególności w zakresie przygotowania dziecka do samodzielnego życia, jeżeli osoby te uzyskają akceptację dyrektora placówki opiekuńczo-wychowawczej oraz pozytywną opinię organizatora rodzinnej pieczy zastępczej.

Dane kontaktowe:

– Dyrektor PCOW i placówek: 81 888 40 76, 722 381 444
– Powiatowe Centrum Opiekuńczo-Wychowawcze, al. Partyzantów 28 B, tel. 81 886 33 43
– Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 1, al. Partyzantów 28/1, tel. 81 886 33 43 wew. 15 (całodobowy)
– Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 2, al. Partyzantów 28/2, tel. 797 703 664 (całodobowy)
– Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 3, al. Partyzantów 28 B, tel. 722 382 444 (całodobowy)