Piecza zastępcza jako forma pomocy rodzinie uregulowana jest na mocy ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Piecza zastępcza jest sprawowana w przypadku niemożności zapewnienia opieki i wychowania przez rodziców. Umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej następuje na podstawie orzeczenia sądu.
Ograniczenie władzy rodzicielskiej poprzez umieszczenie dziecka w rodzinnej pieczy zastępczej skutkuje przeniesieniem na opiekunów zastępczych tylko bieżącej pieczy tj. codziennej opieki i wychowania nad dzieckiem, natomiast reprezentowanie ustawowe, czyli podejmowanie względem dziecka wszystkich istotnych decyzji życiowych nadal należy do rodziców naturalnych, o ile sąd rodzinny nie zadecyduje inaczej. Rodzina zastępcza w wypełnianiu swoich funkcji kieruje się dobrem przyjętego dziecka i poszanowaniem jego praw i pełni swoją funkcję bez zrywania więzi z rodziną biologiczną dziecka.

Formy rodzinnej pieczy zastępczej

1. Rodzina zastępcza:
– spokrewniona – mogą ją stanowić małżonkowie lub osoba nie pozostająca w związku małżeńskim, będący wstępnymi lub rodzeństwem dziecka
 niezawodowa – mogą ją stanowić małżonkowie lub osoba nie pozostająca w związku małżeńskim, niebędący wstępnymi lub rodzeństwem dziecka. Umieszcza się w niej w tym samym czasie nie więcej niż 3 dzieci i osób, które osiągnęły pełnoletność przebywając w pieczy zastępczej. W przypadku konieczności umieszczenia w rodzinie rodzeństwa, za zgodą rodziny zastępczej oraz po uzyskaniu pozytywnej opinii koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej, jest dopuszczalne umieszczenie w tym samym czasie większej liczby dzieci.
– zawodowa – mogą ją stanowić małżonkowie lub osoba nie pozostającą w związku małżeńskim, niebędący wstępnymi lub rodzeństwem dziecka. Umieszcza się w niej w tym samym czasie nie więcej niż 3 dzieci i osób, które osiągnęły pełnoletność przebywając w pieczy zastępczej. W przypadku konieczności umieszczenia w rodzinie rodzeństwa, za zgodą rodziny zastępczej oraz po uzyskaniu pozytywnej opinii koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej, jest dopuszczalne umieszczenie w tym samym czasie większej liczby dzieci

W tym:
– zawodowa pełniąca funkcję pogotowia rodzinnego – umieszcza się tu dziecko do czasu unormowania sytuacji dziecka, nie dłużej jednak niż na okres 4 miesięcy. W szczególnie uzasadnionych przypadkach okres ten może być przedłużony, za zgodą organizatora rodzinnej pieczy zastępczej do 8 miesięcy lub do zakończenia postępowania sądowego o:
– powrót dziecka do rodziny
– przysposobienie

Rodzina zastępcza zawodowa pełniąca funkcję pogotowia rodzinnego przyjmuje dziecko:

1) na podstawie orzeczenia sądu;
2) w przypadku gdy dziecko zostało doprowadzone przez Policję lub Straż Graniczną;
3) na wniosek rodziców, dziecka lub innej osoby w przypadku, o którym mowa w art. 12a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.
– zawodowa specjalistyczna – w tej rodzinie umieszcza się dzieci niedostosowane społecznie albo dzieci z różnymi dysfunkcjami, problemami zdrowotnymi wymagającymi szczególnej opieki pielęgnacji oraz małoletnie matki z dziećmi. W rodzinie zastępczej zawodowej specjalistycznej nie można w tym samym czasie umieścić dzieci legitymujących się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności i dzieci na podstawie ustawy z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich.
2. rodzinny dom dziecka – mogą stanowić małżonkowie lub osoba niepozostająca w związku małżeńskim, u których umieszczono dziecko w celu sprawowania nad nim pieczy zastępczej. W rodzinnym domu dziecka, w tym samym czasie, może przebywać łącznie nie więcej niż 8 dzieci oraz osób, które osiągnęły pełnoletność przebywając w pieczy zastępczej. W razie konieczności umieszczenia w rodzinnym domu dziecka rodzeństwa, za zgodą prowadzącego rodzinny dom dziecka oraz po uzyskaniu pozytywnej opinii koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej, jest dopuszczalne umieszczenie w tym samym czasie większej liczby dzieci.
Umowy na pełnienie funkcji rodziny zastępczej zawodowej zawiera się w ramach limitu rodzin zastępczych zawodowych na dany rok kalendarzowy, określonego w 3-letnim powiatowym programie dotyczącym rozwoju pieczy zastępczej.

DO POBRANIA:

 Formularz zgłoszeniowy dla kandydatów na rodzinę zastępczą lub rodzinny dom dziecka

Formularz zgłoszeniowy dla kandydatów na rodzinę zastępczą lub rodzinny dom dziecka

Karta rodziny zastępczej

Karta rodziny zastępczej

Oświadczenie osoby pełnoletniej o pozostaniu w rodzinie zastępczej/rodzinnym domu dziecka

Oświadczenie osoby pełnoletniej o pozostaniu w rodzinie zastępczej/rodzinnym domu dziecka

Oświadczenie dla kandydatów na rodzinę zastępczą

Oświadczenie dla kandydatów na rodzinę zastępczą

 Indywidualny program usamodzielnienia wychowanka rodziny zastępczej część A

Indywidualny program usamodzielnienia wychowanka rodziny zastępczej część A

Indywidualny program usamodzielnienia wychowanka rodziny zastępczej część B

Indywidualny program usamodzielnienia wychowanka rodziny zastępczej część B

 Zmiany w planie usamodzielnienia

Zmiany w planie usamodzielnienia

Wskazanie opiekuna usamodzielnienia przez wychowanka

Wskazanie opiekuna usamodzielnienia przez wychowanka

Oświadczenie opiekuna usamodzielnienia

Oświadczenie opiekuna usamodzielnienia

Wniosek o wydanie zaświadczenia

Wniosek o wydanie zaświadczenia