Dane kontaktowe:

ul. Kościelna 9,

24 – 100 Góra Puławska

nr tel: 512 936 310

e-mail: sds.gorapulawska@wp.pl

godziny pracy: 7.00 – 15.00

Na terenie powiatu puławskiego funkcjonuje Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy w Górze Puławskiej dla 35 osób niepełnosprawnych z zaburzeniami psychicznymi, który obejmuje wsparciem osoby dorosłe (od 18. roku życia) zamieszkałe na terenie Powiatu Puławskiego.Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy mieści się w Górze Puławskiej przy ulicy Kościelnej 9. Jest to Ośrodek Wsparcia pobytu dziennego dla pełnoletnich osób z zaburzeniami psychicznymi, w tym dla osób przewlekle chorych psychicznie, dla osób upośledzonych umysłowo i dla osób wykazujących inne przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych. Celem działalności PŚDS jest wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi i ich rodzin oraz kompensowanie skutków niepełnosprawności w sferze zdrowia psychicznego.Terapia zajęciowa odbywa się w siedmiu pracowniach: gospodarstwa domowego, stolarskiej, uzdolnień twórczych, artystycznej, komputerowej, ogrodniczej oraz kompetencji społecznych; prowadzona jest również rehabilitacja ruchowa i społeczna. Warto wspomnieć, że w pracowni gospodarstwa domowego uczestnicy samodzielnie przygotowują dla siebie gorące posiłki. W Ośrodku Wsparcia świadczone sa usługi również z terningów funkcjonowania w codziennym życiu, treningu umiejętności interpersonalnych i rozwiazywania problemów oraz treningu umiejętności spędzania czasu wolnego, a także poradnictwo psychologiczne.Wniosek o skierowanie do Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Górze Puławskiej składa się do właściwego ze względu na miejsce zamieszkania ośrodka pomocy społecznej, dołączając zaświadczenie lekarskie wydane przez lekarza psychiatrę lub lekarza neurologa, o występujących zaburzeniach psychicznych oraz zaświadczenie lekarza rodzinnego o stanie zdrowia i o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w zajęciach domu wraz z informacją o sprawności w zakresie lokomocji osób niepełnosprawnych fizycznie, a także orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, o ile osoba takie posiada. Następnie ośrodek pomocy społecznej właściwy ze względu na miejsce zamieszkania uczestnika składa dokumenty do PCPR w Puławach w celu wydania decyzji administracyjnej kierującej do Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Górze Puławskiej.