Głównym celem programu jest wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo beneficjentów w życiu społecznym, zawodowym oraz w dostępie do edukacji.

W programie przewidziano udzielenie następującego wsparcia:

I. Moduł I – likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową

1) Obszar A – likwidacja bariery transportowej:

a) Zadania: 1 i 4 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu

b) Zadania: 2 i 3 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy

2) Obszar B – likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym:

a) Zadania: 1, 3 i 4 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania

b) Zadanie 2 – dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania

c) Zadanie 5 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego sprzętu elektronicznego

3) Obszar C – likwidacja barier w poruszaniu się:

a) Zadanie 1 – pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym

b) Zadanie 2 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego skutera lub wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym

c) Zadanie 3 – pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne

d) Zadanie 4 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne

e) Zadanie 5 – pomoc w zakupie skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego

4) Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla dziecka przebywającego w żłobku lub przedszkolu

II. Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym:

  • opłata za naukę (czesne)
  • dodatek na pokrycie kosztów kształcenia (nie wymaga rozliczania)
  • dodatek na uiszczenie opłaty za przeprowadzenie przewodu doktorskiego – w przypadku osób, które mają wszczęty przewód doktorski, a nie są uczestnikami studiów doktoranckich

WAŻNE:

Zarząd PFRON corocznie zatwierdza kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów programu „Aktywny samorząd” w danym roku. W związku z tym obszary oraz zadania realizowane w ramach programu mogą ulegać zmianie.

DOKUMENTY PROGRAMOWE: