Adresaci i formy pomocy w ramach programu w module I:

1. Obszar A – likwidacja bariery transportowej

a) Zadanie 1 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu:

   • znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności lub orzeczenie o niepełnosprawności
   • wiek do lat 18 lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie
   • dysfunkcja narządu ruchu

b) Zadanie 2 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy:

   • znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności lub orzeczenie o niepełnosprawności
   • wiek aktywności zawodowej
   • dysfunkcja narządu ruchu

c) Zadanie 3 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy:

   • znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności
   • wiek aktywności zawodowej
   • dysfunkcja narządu słuchu, w stopniu wymagającym korzystania z usług tłumacza języka migowego

d) Zadanie 4 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu:

   • znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności
   • wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie
   • dysfunkcja narządu słuchu

 

2. Obszar B – likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym

a) Zadanie 1 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania

   • znaczny stopień niepełnosprawności lub w przypadku osób do 16 roku życia – orzeczenie o niepełnosprawności
   • wiek do lat 18 lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie
   • dysfunkcja obu kończyn górnych lub narządu wzroku

b) Zadanie 2 – dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania

   • pomoc udzielona w ramach Obszaru B

c) Zadanie 3 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania

   • umiarkowany stopień niepełnosprawności
   • dysfunkcja narządu wzroku
   • wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie

d) Zadanie 4 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania

   • znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności lub w przypadku osób do 16 roku życia – orzeczenie o niepełnosprawności
   • dysfunkcja narządu słuchu
   • trudności w komunikowaniu się za pomocą mowy
   • wiek do lat 18 lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie

e) Zadanie nr 5 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego sprzętu elektronicznego

   • pomoc udzielona w Zadaniu: 1, 3 lub 4
   • znaczny stopień niepełnosprawności lub w przypadku osób do 16 roku życia – orzeczenie o niepełnosprawności

 

3. Obszar C – likwidacja barier w poruszaniu się

a) Zadanie 1 – pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym:

   • znaczny stopień niepełnosprawności lub w przypadku osób do 16 roku życia – orzeczenie o niepełnosprawności
   • zatrudnienie lub nauka lub potwierdzone opinią eksperta PFRON rokowania uzyskania zdolności do pracy albo do podjęcia nauki w wyniku wsparcia udzielonego w programie
   • wiek do lat 18 lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie
   • dysfunkcje uniemożliwiające samodzielne poruszanie się za pomocą wózka inwalidzkiego o napędzie ręcznym

b) Zadanie 2 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym:

   • znaczny stopień niepełnosprawności lub w przypadku osób do 16 roku życia – orzeczenie o niepełnosprawności

c) Zadanie 3 i 4 – pomoc w zakupie nowoczesnej protezy kończyny i utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej nowoczesnej protezy:

   • stopień niepełnosprawności
   • wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie
   • potwierdzona opinią eksperta PFRON stabilność procesu chorobowego
   • potwierdzone opinią eksperta PFRON rokowania uzyskania zdolności do pracy w wyniku wsparcia udzielonego w programie

d) Zadanie 5 – pomoc w zakupie skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego

   • znaczny stopień niepełnosprawności lub w przypadku osób do 16 roku życia – orzeczenie o niepełnosprawności
   • wiek do lat 18 lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie
   • dysfunkcja narządu ruchu powodująca problemy w samodzielnym przemieszczaniu się
   • zgoda lekarza specjalisty na użytkowanie skutera o napędzie elektrycznym lub wózka ręcznego z oprzyrządowaniem elektrycznym

 

4. Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla dziecka przebywającego w żłobku lub przedszkolu

   • znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności
   • aktywność zawodowa
   • pełnienie roli opiekuna prawnego dziecka

 

Częstotliwość udzielania pomocy w ramach Modułu I:

 • Obszar A i Obszar C – Zadania: 1 i 3 oraz 5 – ponowna pomoc może być udzielona po upływie 3 lat, licząc od początku roku następującego po roku, w którym udzielono pomocy
 • Obszar C – Zadania 2 i 4 oraz Obszar B Zadanie 5 – ponowna pomoc może być udzielona po zakończeniu okresu gwarancji na przedmiot/usługę wcześniej dofinansowaną
 • Obszar B, z wyłączeniem Zadania 5 – ponowna pomoc może być udzielona po upływie 5 lat, licząc od początku roku następującego po roku, w którym udzielono pomocy

 

Refundacja kosztów poniesionych przed dniem zawarcia umowy dofinansowania może dotyczyć:

1. w przypadku modułu I:

a) Obszar A: Zadanie 1 i 4, Obszar B: Zadanie 1, 3 i 4 oraz Obszar C: Zadanie 1, 3 i 5 – wyłącznie kosztów poniesionych po zawarciu umowy dofinansowania

b) w pozostałych przypadkach – także kosztów poniesionych do 180 dni przed dniem złożeniem wniosku

2. w przypadku modułu II – kosztów opłaty za naukę (czesnego) dotyczących bieżącego roku szkolnego lub akademickiego, niezależnie od daty ich poniesienia

 

Warunki wykluczające uczestnictwo w programie:

– wymagalne zobowiązania wobec PFRON lub wobec realizatora programu