FLAGA I HERB

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Puławach realizuje Ministerialny Program  „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” – edycja 2023. Program realizowany będzie przy wsparciu finansowym ze środków pochodzących z Funduszu Solidarnościowego. Kwota dofinansowania: 697 374 zł.

CEL

Wprowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym.

 

ADRESACI

 1. dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji;
 2. osoby niepełnosprawne posiadających orzeczenie o niepełnosprawności:
  1. o stopniu znacznym, albo
  2. o stopniu umiarkowanym, albo
  3. traktowane na równi do wymienionych w lit. a i b.

 

KTO MOŻE ZOSTAĆ ASYSTENTEM?

 1. osoby posiadające dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w następujących kierunkach: asystent osoby niepełnosprawnej, opiekun osoby starszej, opiekun medyczny, pedagog, psycholog, terapeuta zajęciowy, pielęgniarka, fizjoterapeuta; lub
 2. osoby posiadające co najmniej 6-miesięczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym np. doświadczenie zawodowe, udzielanie wsparcia osobom niepełnosprawnych w formie wolontariatu, lub
 3. osoby wskazane przez uczestnika Programu lub jego opiekuna prawnego, pod warunkiem, że osoba wskazana spełnia przynajmniej jeden z warunków, o których mowa w pkt 1 lub 2.

 

KTO NIE MOŻE ZOSTAĆ ASYSTENTEM?

 • osoby pozostające we wspólnym pożyciu z Uczestnikiem Programu,
 • osoby będące członkami rodziny, za których uznaje się wstępnych lub zstępnych, małżonka, rodzeństwo, teściów, macochę, ojczyma,
 • osoby pozostające w stosunku przysposobienia z uczestnikiem.

 

NA CZYM BĘDĄ POLEGAĆ USŁUGI ASYSTENTA?

 • pomoc przy wykonywaniu codziennych czynności oraz wsparcie w zakresie funkcjonowania w życiu społecznym.

 

Usługi w szczególności mogą polegać na pomocy asystenta w:

 • wykonywaniu czynności dnia codziennego dla uczestnika Programu;
 • wyjściu, powrocie lub dojazdach z uczestnikiem Programu w wybrane przez uczestnika miejsca;
 • załatwianiu spraw urzędowych;
 • korzystaniu z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy);
 • zaprowadzaniu dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności do placówki oświatowej lub przyprowadzaniu ich z niej.

 

KIEDY ASYSTENT MOŻE ŚWIADCZYĆ USŁUGI?

 • usługi asystenta mogą być realizowane przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu; przy czym przez tą samą osobę maksymalnie do 12 godzin na dobę;
 • rodzaj usług i ich zakres godzinowy powinny być uzależnione od osobistej sytuacji osoby niepełnosprawnej, z uwzględnieniem stopnia i rodzaju niepełnosprawności uczestnika Programu.

 

ASYSTENTOM OFERUJEMY:

 • wynagrodzenie;
 • ubezpieczenie OC lub NNW związane ze świadczeniem usługi asystenta;
 • zwrot kosztów zakupu jednorazowych biletów komunikacji publicznej/prywatnej oraz kosztów dojazdu własnym/udostępnionym przez osobę trzecią/innym środkiem transportu, np. taksówką asystentów w związku z wyjazdami, które dotyczą realizacji usług wymienionych w treści Programu;
 • zwrot kosztów zakupu biletów wstępu na wydarzenia kulturalne, rozrywkowe, sportowe lub społeczne itp.

 

WAŻNE

 • w godzinach realizacji usług asystenta nie mogą być świadczone usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2268, z późn. zm.), inne usługi finansowane w ramach Funduszu lub usługi obejmujące analogiczne wsparcie, finansowane z innych źródeł.

 

SPOSÓB ZGŁOSZENIA DO PROGRAMU

 • poprzez złożenie Karty zgłoszenia do Programu wraz z wymaganymi załącznikami – osobiście w siedzibie PCPR w Puławach lub za pomocą tradycyjnej poczty.

 

Wymagane załączniki:

 • orzeczenie o niepełnosprawności;
 • klauzula informacyjna PCPR w Puławach;
 • klauzula informacyjna Ministra Rodziny i Polityki Społecznej;
 • w przypadku wskazania własnego asystenta: oświadczenie ze wskazaniem asystenta,
 • dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w następujących kierunkach: asystent osoby niepełnosprawnej, opiekun osoby starszej, opiekun medyczny, pedagog, psycholog, terapeuta zajęciowy, pielęgniarka, fizjoterapeuta; lub dokument/oświadczenie potwierdzające co najmniej 6-miesięczne doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym np. doświadczenie zawodowe, udzielanie wsparcia osobom niepełnosprawnych w formie wolontariatu.

W przypadku gdy usługi asystencji osobistej będą świadczone na rzecz dzieci niepełnosprawnych do 16. roku łącznie z ww. wskazaniami, wymagane jest także:

 • zaświadczenie o niekaralności;
 • pisemna informacja o niefigurowaniu w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym;
 • pisemna akceptacja osoby asystenta ze strony rodzica lub opiekuna prawnego dziecka z niepełnosprawnością.

 

CZAS TRWANIA PROGRAMU

Od dnia …… do dnia 31 grudnia 2023 r.

 

FORMULARZE I DOKUMENTY DO POBRANIA

– Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023: treść programu

– karta zgłoszenia do programu: karta zgłoszenia

– oświadczenie ze wskazaniem asystenta: oswiadczenie-uczestnika

– klauzula informacyjna w ramach Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023 PCPR w Puławach: klauzula RODO PCPR 2023

– klauzula informacyjna w ramach Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023 Ministra Rodziny i Polityki Społecznej: klauzula RODO MRiPS