FLAGA I HERB

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Puławach realizuje Ministerialny Program  „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” – edycja 2024. Program realizowany będzie przy wsparciu finansowym ze środków pochodzących z Funduszu Solidarnościowego. Kwota dofinansowania: 843 311,66 zł.

CEL

Wprowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym. Usługi asystenckie mogą uzupełniać usługi opiekuńcze, nie mogą ich jednak zastępować.

ADRESACI

 1. dzieci do ukończenia 16. roku życia posiadające orzeczenie o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami w pkt 7 i 8 w orzeczeniu o niepełnosprawności –
  konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze
  znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności
  stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia,
  rehabilitacji i edukacji;
 2. osoby niepełnosprawne posiadających orzeczenie o niepełnosprawności:

         a) o stopniu znacznym, albo

         b) o stopniu umiarkowanym, albo

         c) traktowane na równi do wymienionych w lit. a i b.

KTO MOŻE ZOSTAĆ ASYSTENTEM?

 1. posiadające dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w następujących
  zawodach i specjalnościach: asystent osoby niepełnosprawnej2), opiekun osoby
  starszej, opiekun medyczny, pedagog, psycholog, terapeuta zajęciowy, pielęgniarka, siostra PCK, fizjoterapeuta; lub
 2. posiadające co najmniej 6-miesięczne, udokumentowane doświadczenie w
  udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom z niepełnosprawnościami, np.
  doświadczenie zawodowe, udzielanie wsparcia osobom z niepełnosprawnościami w formie wolontariatu; lub
 3. wskazane przez uczestnika lub jego opiekuna prawnego (w przypadku osoby
  małoletniej albo ubezwłasnowolnionej całkowicie) w Karcie zgłoszenia do Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024, której wzór stanowi załącznik nr 7 do Programu.

Posiadanie doświadczenia, o którym mowa w pkt 2, może zostać udokumentowane
pisemnym oświadczeniem podmiotu, który zlecał udzielanie bezpośredniej pomocy
osobom z niepełnosprawnościami. Podmiotem tym może być również osoba fizyczna, (a
więc nie tylko osoba prawna, czy jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości
prawnej), która zleciła udzielenie bezpośredniej pomocy osobie z niepełnosprawnością.
Ocena posiadania przez osobę doświadczenia w udzielaniu bezpośredniej pomocy
osobom z niepełnosprawnościami należy do realizatora Programu.

KTO NIE MOŻE ZOSTAĆ ASYSTENTEM?

 • osoby pozostające we wspólnym pożyciu z Uczestnikiem Programu,
 • osoby będące członkami rodziny, za których uznaje się wstępnych lub zstępnych, małżonka, rodzeństwo, teściów, macochę, ojczyma,
 • osoby pozostające w stosunku przysposobienia z uczestnikiem.

 

NA CZYM BĘDĄ POLEGAĆ USŁUGI ASYSTENTA?

Usługi asystencji osobistej polegają na wspieraniu przez asystenta osoby z niepełnosprawnością w różnych sferach życia, w tym:

 1. wsparcia uczestnika w czynnościach samoobsługowych, w tym utrzymaniu higieny osobistej;
 2. wsparcia uczestnika w prowadzeniu gospodarstwa domowego i wypełnianiu ról w
  rodzinie;
 3. wsparcia uczestnika w przemieszczaniu się poza miejscem zamieszkania
 4. wsparcia uczestnika w podejmowaniu aktywności życiowej i komunikowaniu się z
  otoczeniem.

KIEDY ASYSTENT MOŻE ŚWIADCZYĆ USŁUGI?

Usługi asystencji osobistej mogą być realizowane przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, przy czym przez tego samego asystenta maksymalnie do 12 godzin na dobę.

ASYSTENTOM OFERUJEMY:

 • wynagrodzenie;
 • ubezpieczenie OC związane ze świadczeniem usługi asystenta;
 • zwrot kosztów zakupu jednorazowych biletów komunikacji publicznej/prywatnej oraz kosztów dojazdu własnym/udostępnionym przez osobę trzecią/innym środkiem transportu, np. taksówką asystentów w związku z wyjazdami, które dotyczą realizacji usług wymienionych w treści Programu;
 • zwrot kosztów zakupu biletów wstępu na wydarzenia kulturalne, rozrywkowe, sportowe lub społeczne itp.

 

WAŻNE

 • w godzinach realizacji usług asystenta nie mogą być świadczone usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2023 r. poz. 901), inne usługi finansowane w ramach Funduszu lub usługi obejmujące analogiczne wsparcie, finansowane z innych źródeł.

 

SPOSÓB ZGŁOSZENIA DO PROGRAMU

 • poprzez złożenie Karty zgłoszenia do Programu wraz z wymaganymi załącznikami – osobiście w siedzibie PCPR w Puławach, przez pełnomocnika (za okazaniem pełnomocnictwa) lub za pomocą tradycyjnej poczty.

 

Wymagane załączniki:

 • kserokopię aktualnego orzeczenia o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenia równoważnego do wyżej wymienionych lub
  w przypadku dzieci do ukończenia 16. roku życia posiadającym orzeczenie
  o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami w pkt 7 i 8 w orzeczeniu
  o niepełnosprawności,
 • klauzula informacyjna RODO PCPR w Puławach;
 • klauzula informacyjna RODO Ministra Rodziny i Polityki Społecznej;
 • kserokopię dokumentu potwierdzającego ustanowienie opieki prawnej nad osobą niepełnosprawną (jeśli dotyczy),
 • pełnomocnictwo do złożenia karty zgłoszeniowej do Programu w imieniu osoby niepełnosprawnej (jeśli dotyczy).

 

W przypadku, gdy usługi asystencji osobistej będą świadczone na rzecz dzieci niepełnosprawnych do 16. roku łącznie z ww. wskazaniami, wymagane jest także:

 • zaświadczenie o niekaralności;
 • pisemna informacja o niefigurowaniu w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym;
 • pisemna akceptacja osoby asystenta ze strony rodzica lub opiekuna prawnego dziecka z niepełnosprawnością.

 

CZAS TRWANIA PROGRAMU

Od dnia 1 lutego 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r.

FORMULARZE I DOKUMENTY DO POBRANIA

Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2024

karta zgłoszenia do programu

klauzula informacyjna w ramach Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2024 PCPR w Puławach

klauzula informacyjna w ramach Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2024 Ministra Rodziny i Polityki Społecznej