Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Puławach realizuje program korekcyjno-edukacyjny i program psychologiczno-terapeutyczny dla osób stosujących przemoc domową. Program w formie grupowej realizowany jest w zależności od potrzeb, tj. ilości osób chętnych do udziału w oddziaływaniach.

Program korekcyjno-edukacyjny skierowany jest w szczególności do:
– osób skazanych za czyny związane ze stosowaniem przemocy w rodzinie, wobec których sąd warunkowo zawiesił wykonanie kary, zobowiązując je do uczestnictwa w oddziaływaniach korekcyjno-edukacyjnych;
– osób stosujących przemoc w rodzinie, które uczestniczą w terapii leczenia uzależnienia od alkoholu lub narkotyków, lub innych środków odurzających, substancji psychotropowych albo środków zastępczych, dla których oddziaływania korekcyjno-edukacyjne mogą stanowić uzupełnienie podstawowej terapii;
– osób, które w wyniku innych okoliczności zgłoszą się do uczestnictwa w programie.

Celem oddziaływań korekcyjno – edukacyjnych wobec osób stosujących przemoc w rodzinie jest spowodowanie zmian ich zachowań i postaw, które zmniejszą ryzyko dalszego stosowania przez niech przemocy oraz zwiększą ich zdolność do samokontroli zachowań agresywnych i konstruktywnego rozwiązywania problemów.

Program psychologiczno-terapeutyczny skierowany jest do osób stosujących przemoc domową, u których istnieje potrzeba podjęcia pogłębionych oddziaływań terapeutycznych, zmierzających do zmiany zachowań i postaw. W programie mogą uczestniczyć osoby, które ukończyły program korekcyjno-edukacyjny i deklarują chęć dalszej pracy nad sobą.

Programy są realizowane w siedzibie PCPR – informacje pod nr tel. 81 888 53 05, 81 888 53 06.