Bariery w komunikowaniu się to ograniczenia uniemożliwiające lub utrudniające osobie niepełnosprawnej swobodne porozumiewanie się i/lub przekazywanie informacji.

Bariery techniczne dotyczą likwidacji przeszkód w wykonywaniu podstawowych, codziennych czynności, wynikających bezpośrednio z rodzaju i stopnia niepełnosprawności oraz braku zastosowania odpowiednich urządzeń i przedmiotów umożliwiających zwiększenie samodzielności i niezależności życiowej osoby niepełnosprawnej.

O dofinansowanie mogą ubiegać się:

Osoby niepełnosprawne, jeżeli jest to uzasadnione potrzebami wynikającymi z niepełnosprawności oraz jeżeli realizacja w/w zadań umożliwi lub w znacznym stopniu ułatwi osobie niepełnosprawnej wykonywanie podstawowych, codziennych czynności lub kontaktów z otoczeniem.

Wysokość dofinansowania wynosi do 95% kosztów przedsięwzięcia, nie więcej jednak niż do wysokości piętnastokrotnego przeciętnego wynagrodzenia.

Wymagane dokumenty:

– aktualne orzeczenie o niepełnosprawności
– wypełniony wniosek o dofinansowanie likwidacji barier w komunikowaniu się i technicznych w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej wraz z załącznikami

Ważne:

– dofinansowanie nie może obejmować kosztów realizacji zadania poniesionych przed przyznaniem środków finansowych i zawarciem umowy o dofinansowanie
– dofinansowanie likwidacji barier w komunikowaniu się i technicznych nie przysługuje osobom niepełnosprawnym, które w ciągu trzech lat przed złożeniem wniosku uzyskały odpowiednio dofinansowanie ze środków Funduszu, na poszczególne cele
– dofinansowanie ze środków PFRON nie przysługuje, jeżeli podmiot ubiegający się o dofinansowanie ma zaległości wobec Funduszu lub podmiot ten był, w ciągu trzech lat przed złożeniem wniosku, stroną umowy o dofinansowanie ze środków PFRON, rozwiązanej z przyczyn leżących po stronie tego podmiotu

Termin złożenia wniosku: przez cały rok

DO POBRANIA:

Dofinansowanie likwidacji barier w komunikowaniu się i technicznych

Dofinansowanie likwidacji barier w komunikowaniu się i technicznych