Przedmioty ortopedyczne są to wyroby medyczne, przedmioty służące do leczenia i rehabilitacji nieprawidłowości w funkcjonowaniu narządów ruchu (np. protezy kończyn, protezy, gorsety, obuwie ortopedyczne, kule, balkoniki, wózki inwalidzkie, indywidualne przedmioty pionizujące).

Środki pomocnicze to przedmioty wspomagające funkcjonowanie różnego rodzaju narządów, takich między innymi jak narząd słuchu czy wzroku (np. szkła okularowe, aparaty słuchowe, systemy FM dla dzieci z głębokim niedosłuchem, aparaty do leczenia obturacyjnego bezdechu sennego, materace i poduszki przeciwodleżynowe itp.).

O dofinansowanie mogą ubiegać się:
Osoby niepełnosprawne, których przeciętny miesięczny dochód, w rozumieniu przepisów o świadczeniach rodzinnych, podzielony przez liczbę osób we wspólnym gospodarstwie domowym, obliczony za kwartał poprzedzający miesiąc złożenia wniosku, nie przekracza kwoty:

  •  50% przeciętnego wynagrodzenia, na osobę we wspólnym gospodarstwie domowym
  • 65% przeciętnego wynagrodzenia w przypadku osoby samotnej

Wysokość dofinansowania zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze wynosi:

  • do 100% udziału własnego osoby niepełnosprawnej w limicie ceny ustalonym na podstawie odrębnych przepisów, jeżeli taki udział jest wymagany
  • do 150% sumy kwoty limitu, o którym mowa powyżej, wyznaczonego przez ministra właściwego do spraw zdrowia oraz wymaganego udziału własnego osoby niepełnosprawnej w zakupie tych przedmiotów i środków, jeżeli cena zakupu jest wyższa niż ustalony limit

Wymagane dokumenty:

  • aktualne orzeczenie o niepełnosprawności
  • wniosek o dofinansowanie zaopatrzenia w przedmioty ortopedycznych i środki pomocnicze
  • oryginał faktury określającej kwotę opłaconą w ramach ubezpieczenia zdrowotnego oraz kwotę udziału własnego wraz z kopią zrealizowanego zlecenia na zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze potwierdzoną za zgodność z oryginałem
    lub
  • kopię zlecenia na zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze wraz z ofertą określającą cenę nabycia z wyodrębnioną kwotą opłacaną w ramach ubezpieczenia zdrowotnego i kwotą udziału własnego oraz termin realizacji zlecenia od momentu przyjęcia go do realizacji

Ważne:

dofinansowanie ze środków PFRON nie przysługuje, jeżeli podmiot ubiegający się o dofinansowanie ma zaległości wobec Funduszu lub podmiot ten był, w ciągu trzech lat przed złożeniem wniosku, stroną umowy o dofinansowanie ze środków PFRON, rozwiązanej z przyczyn leżących po stronie tego podmiotu

Termin złożenia wniosku: przez cały rok

DO POBRANIA:

Dofinansowanie zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze

Dofinansowanie zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze