O dofinansowanie mogą ubiegać się:

Osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, które prowadzą działalność statutową na rzecz osób niepełnosprawnych przez okres co najmniej 2 lat przed dniem złożenia wniosku.

Wysokość dofinansowania organizacji sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych wynosi do 60% kosztów przedsięwzięcia.

Wymagane dokumenty:

wypełniony wniosek o dofinansowanie do sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych, wraz wymienionymi w nim załącznikami

Ważne:

  • dofinansowanie ze środków PFRON nie przysługuje, jeżeli podmiot ubiegający się o dofinansowanie ma zaległości wobec Funduszu lub podmiot ten był, w ciągu trzech lat przed złożeniem wniosku, stroną umowy o dofinansowanie ze środków PFRON, rozwiązanej z przyczyn leżących po stronie tego podmiotu
  • dofinansowanie nie może obejmować kosztów realizacji zadania poniesionych przed przyznaniem środków finansowych i zawarciem umowy o dofinansowanie ze środków PFRON

Termin złożenia wniosku: do 30 listopada roku poprzedzającego realizację zadania

DO POBRANIA:

Dofinansowanie sportu kultury rekreacji i turystyki

Dofinansowanie sportu kultury rekreacji i turystyki