O dofinansowanie mogą ubiegać się:
Osoba niepełnosprawna, u której jest to uzasadnione potrzebami wynikającymi z niepełnosprawności.

Wysokość dofinansowania usługi tłumacza języka migowego lub tłumacza-przewodnika nie może być wyższa niż 2% przeciętnego wynagrodzenia za godzinę jej świadczenia.

Wymagane dokumenty:

  • aktualne orzeczenie o niepełnosprawności
  • wypełniony wniosek o dofinansowanie tłumacza języka migowego lub tłumacza przewodnika wraz z załącznikami
  • potwierdzenie posiadania przez tłumacza języka migowego wpisu do rejestru Wojewody

Ważne:

  • usługi te może wykonywać osoba, która jest tłumaczem wpisanym w rejestrze Wojewody, prowadząca działalność gospodarczą
  • dofinansowanie nie może obejmować kosztów realizacji zadania poniesionych przed przyznaniem środków finansowych i zawarciem umowy o dofinansowanie
  • dofinansowanie ze środków PFRON nie przysługuje, jeżeli podmiot ubiegający się o dofinansowanie ma zaległości wobec Funduszu lub podmiot ten był, w ciągu trzech lat przed złożeniem wniosku, stroną umowy o dofinansowanie ze środków PFRON, rozwiązanej z przyczyn leżących po stronie tego podmiotu

Termin złożenia i rozpatrzenia wniosku: przez cały rok.

Wniosek rozpatrywany jest niezwłocznie, nie dłużej jednak niż w terminie 7 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku.

DO POBRANIA:

Dofinansowanie usługi tłumacza języka migowego lub tłumacza przewodnika

Dofinansowanie usługi tłumacza języka migowego lub tłumacza przewodnika